Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Med langvarig menes det at behovet strekker seg over en viss tid, men uten at det behøver å være varig.

Koordinerte tjenester innebærer at det er behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester.

Koordinerende enhet har ansvaret for å:

  • videreformidler behov for re-/habilitering.
  • tar imot konkrete henvendelser fra/om brukere med rehabiliteringsbehov og sørger for at rehabiliteringsprosessen kommer i gang.