Koordinerende enhet skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Koordinerende enhet:

  • videreformidler behov for re-/habilitering.
  • tar imot konkrete henvendelser fra/om brukere med rehabiliteringsbehov og sørger for at rehabiliteringsprosessen kommer i gang.


Koordinator er en person som tar i mot henvendelser fra brukere og samarbeids-partnere, videreformidler behov til riktige tjenesteytere.

Rehabilitering er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi brukerne nødvendig assistanse til at brukerne mest mulig selvstendig kan oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Habilitering er målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjons-hemminger.

Re- og habilitering omhandler alle livsarenaer; som opplæring/sysselsetting, bolig og fritid

Systemansvarlig for koordinerende enhet

  • administrativt ansvarlig for helse og rehabiliteringsvirksomheten i Nord-Odal kommune.
  • koordinerer lederteam på avdelings- og etatsnivå.
  • ansvarlig for koordinering og utvikling av rehabiliteringsområdet. Mottaker for henvendelser på administrativt nivå.

Systemansvarlig: Annbjørg Elisabeth Gentenaar

Telefon: 451 05 111
 

Habilitering barn og unge 

Målgruppe: Barn og unge 0 – 18 år og deres familier

Aktuelle områder: Helsestasjon/skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten for barn, barnehage, skole, PPT, barnevern, avlastning/støttekontak.t

Koordinator: Trond Berge

Telefon: 90 65 66 91

 

Habilitering voksne

Målgruppe: Personer over 18 år med ulik grad av funksjonsnedsettelse som er medfødt eller tidlig ervervet

Aktuelle områder: Dagtilbud, avlastning, støttekontakt, bistand i forhold til bolig

Koordinator: Eva Lukasen

Telefon: 918 33 541

 

Medisinsk rehabilitering

Målgruppe: Personer over 18 år med ulike former for fysisk funksjonssvikt.

Aktuelle områder: Fysio- og ergoterapitjeneste, behov for rehabiliteringstilbud.

Koordinator: Hildegunn Håkenrud

Telefon: 913 35 858

 

Psykisk rehabilitering

Målgruppe: Personer med psykiske plager av ulik art.

Aktuelle områder: Støttesamtaler, dagtilbud og støttekontakt.

Koordinator: Marissa Grinden

Telefon:  906 77 968

 

Sosial rehabilitering og sysselsetting

Målgruppe: Personer som har behov for, eller står i fare for å bli langtidsbrukere av økonomisk sosialhjelp. Personer med behov for sosial rehabilitering og sysselsetting.

Aktuelle områder: Arbeidstrenings- og aktiviseringstilbud, økonomisk rådgiving/støtte og opplegg i forbindelse med rus.

Koordinator: Kamilla Olsen

Telefon:  55 55 33 33
 

Voksenopplæring

Målgruppe: Personer som trenger fornyet opplæring i basisfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og digital kompetanse.

Aktuelle områder: Kartlegging av brukerens opplæringsønsker og videreformidling til rette instans.

Koordinator: Yvonne Bunes

Telefon: 900 18 644