Egenbetaling og betalingssatser graderes ut ifra siste skattelignings nettoinntekt før særfradrag (G= grunnbeløp i folketrygden)