Hjemmetjenestene er delt i ulike tjenester:
 

Hjemmesykepleien er en del av den kommunale helsetjeneste og skal bidra med å gi enhver rett til nødvendig helsehjelp for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet og skal gi hjelp til alt fra personlig hygiene til sårskift og administrering av medisiner.

 • Tjenesten er gratis og gis til alle aldersgrupper.
 • Tjenesten gis etter søknad og det fattes vedtak på tildeling av tjenesten.

Hjemmehjelpstjenesten er en tjeneste som gis etter lov om sosiale tjenester og til de som er helt avhengig av bistand.  Den praktiske bistanden kan gis til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming  eller av andre årsaker trenger det.

 • Hjelpen omfatter alt fra rengjøring (ikke hovedrengjøring) til personlig hygiene.
 • Tjenesten gis på dagtid på ukedager.
 • Tjenesten er for alle aldersgrupper.
 • Tjenesten gis etter søknad og det fattes vedtak om tildeling av tjenesten.


Spisestua Sandbo, foto MBSand distrikt: Sand bosenter med 32 leiligheter, 27 trygdeleiligheter i Tiurvegen og Uglevegen.

 

 

Mo distrikt: Mo bosenter med 20 leiligheter, Engvegen 4 borettslag Kongsvinger og Omegn boligbyggerlag med 18 leiligheter, Åkervegen borettslag: 3 leiligheter.


Søknader til korttids -, rehabiliterings- og avlastnings- eller langtidsopphold i institusjon. Egenandel korttidsplass institusjon/Mo bosenter kr 215,- pr døgn.
 

 • Omsorgsstønad for de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er ingen rettighet, men et av flere tiltak som kommunen kan gi for å bedre situasjonen for den hjelpetrengende og de som har omsorgsansvaret.
 • Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning kan gis ved plass for et kortere tidsrom på institusjon eller at det blir gitt hjelp i hjemmet, slik at de som gir omsorg kan reise bort etc.
 • Brukerstyrt personlig assistent,  kan tildeles på bakgrunn av søknad og vurdering. Tjenesten tildeles der hvor kommunens allerede eksisterende tjenester ikke dekker brukerens behov.
 • Trygghetsalarmer. Det er ikke en lovpålagt tjeneste og det er ofte venteliste for å få trygghetsalarm.
 • Velferdsteknologi. Kommunen har satt i gang ulike prosjekter innen velferdsteknologi og kommer til å satse på nye produkter i årene fremover.
 • Syn- og hørselskontakt. Kontakt Mari Gulbrandsen-Dahl. Tilgjengelig på tlf. 957 13 067, hver onsdag.

Tilrettelagt transport for forflytningshemmede (TT-kort)
Fås også på Servicekontoret, Nord-Odal legesenter eller hjemmetjenesten.