Tips til utfylling av skjema
Her har vi samlet noen tips som gjelder for de vanligste eiendomsoverdragelsene og utfylling av skjema. I de fleste eiendomsoverdragelser som ikke gjelder landbrukseiendommer kan skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet benyttes, LDIR-356 (rødt skjema).
Hvis du skal søke om konsesjon må du benytte eget søknadskjema, LDIR-359, blått skjema.
Skjemaene finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside her.

 

Utfylling av rødt skjema, LDIR -356

Punkt nrHva skal du fylle inn?
1Fyll inn all info.
2Fyll inn all info. Husk å oppgi eierandel.  Hvis eiendommen ikke har Festenr., Snr. eller Andelsnr., skal disse feltene stå tomme.
3Skal aldri fylles ut. Konsesjonsfriheten for nær familie er satt ut av kraft i Nord-Odal kommune. Det er derfor ikke anledning til å benytte punkt 3.
4 & 5Du skal kun sette ett kryss. Se neste tabell for tips til hvordan du fyller ut.
6Signer med dato og erververs (nye eiers) underskrift

 

Utfylling av punkt 4 og 5 i rødt skjema, LDIR-356
Grovt sett kan overdragelsene deles opp i fire kategorier: 1. bolig, 2. hytte, 3 ubebygd eiendom og 4. bebygd eiendom som er større enn 100 dekar eller har mer enn fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Type eiendomHvor skal du sette kryss i rødt skjema?
Eller må du bruke blått skjema? 
1. Bolig

Skal noen bo i boligen? Bruk LDIR-356 (rødt skjema). Kryss av for punkt 4A1 for å bekrefte at eiendommen skal brukes som helårsbolig? 
Skal ingen bo i boligen? Søk konsesjon med dispensasjon fra boplikten, bruk LDIR-359 (blått skjema)

2. HytteBruk skjema LDIR-356 (rødt skjema). Kryss av punkt 4A2 for å bekrefte at eiendommen ikke er eller har vært i bruk som helårsbolig. 
3. Ubebygd eiendom

Bruk skjema LDIR-356 (rødt skjema). 
Hvis tomta er regulert til boligformål og du skal byggge bolig som noen skal bo i, kryss av på punkt 4C1. 

For andre tomter skal du krysse av under punkt 5. Velg det underpunktet som passer for eiendommen. 

4. Bebygd eiendom som er større enn 100 dekar eller har mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jordI de fleste tilfeller må du søke om konsesjon. Undersøk om det finnes unntak i din sak. Bruk skjema LDIR-359 (blått skjema) for å søke konsesjon. 

 

Slik sender du inn skjema
Bruk kommunens digitale innsendingsløsning.
Innsendingsskjema finner du her.
Egenerklæringer om konsesjonsfrihet og søknad om konsesjon inneholder personsensitiv informasjon og kan derfor ikke sendes med vanlig e-post. Du kan printe ut skjemaet og sende inn på papir.

 

Når skal du sende skjøtet til tinglysing?
Så snart kommunen mottar egenerklæringen vil vi vurdere denne opp mot vilkårene i konsesjonsloven og kommunens forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Hvis lovens vilkår er oppfylt og alt er riktig utfylt vil vi registrere opplysningene fra egenerklæringen i matrikkelen (det nasjonale eiendomsregisteret).
Så snart kommunen har registrert konsesjonsforholdet i matrikkelen vil du motta en bekreftelse på at dette er utført og du kan da sende skjøtet eller eventuelt andre relevante dokumenter til Kartverket for tinglysing.
Kommunen kan ha inntil tre ukers saksbehandlingstid. 

 

Mer informasjon, skjema osv.

Du finner egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense  og søknadsskjema om konsesjon på erverv av fast eiendom på Landbruksdirektoratets hjemmeside her.
Utfyllende opplysninger om konsesjonsloven og tilhørende forskrifter finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside
Konsesjonsloven finner du på Lovdata her.
Nord-Odal kommune har vedtatt Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense). Forskriften finner du på Lovdata
Det betyr at det er boplikt på boliger i kommunen. Du kan lese mer om boplikt for boliger og landbrukseiendommer i kommunen på kommunens hjemmeside