Når man kjøper, arver, får i gave eller på annen måte erverver fast eiendom i Nord-Odal kommune må man fylle ut enten en egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon (tillatelse) før skjøtet eller andre nødvendige dokumenter kan sendes til Kartverket for tinglysing. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

 

Innsending av egenerklæring eller konsesjonssøknad

I de fleste eiendomsoverdragelser som ikke gjelder landbrukseiendommer kan skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet benyttes.

Skjemaet fylles ut og signeres av eiendommens nye eier før skjemaet sendes til kommunen. Så snart vi mottar egenerklæringen vil vi vurdere denne opp mot vilkårene i konsesjonsloven og kommunens forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Hvis lovens vilkår er oppfylt og alt er riktig utfylt vil vi registrere opplysningene fra egenerklæringen i matrikkelen (det nasjonale eiendomsregisteret).

Så snart vi har registrert konesjonsforholdet i matrikkelen vil du motta en bekreftelse på at dette er utført og du kan da sende skjøtet eller eventuelt andre relevante dokumenter til Kartverket for tinglysing.Egenerklæringsskjema kan ikke sendes inn via e-post 

Egenerklæringer om konsesjonsfrihet og søknad om konsesjon inneholder personsensitiv informasjon og kan derfor ikke sendes med vanlig e-post. Vi anmoder derfor om at man benytter kommunens skjema for innsending. 

Innsendingsskjema finner du her.

 

Mer informasjon, skjema osv.

Du finner egenerklæringsskjmea om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense  og søknadsskjema om konsesjon på erverv av fast eiendom på Landbruksdirektoratets hjemmeside her.

Utfyllende opplysninger om konsesjonsloven og tilhørende forskrifter finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Konsesjonsloven finner du på Lovdata her.

Nord-Odal kommune har vedtatt Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense). Forskriften finner du på Lovdata
Det betyr at det er boplikt på boliger i kommunen. Du kan lese mer om boplikt for boliger og landbrukseiendommer i kommunen på kommunens hjemmeside