Barnehagene i Nord-Odal er opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. For å ivareta dette samarbeidet finnes det 2 utvalg: Samarbeidsutvalget (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalg (SU)

 • Være et samordnende organ mellom barnehagen og foreldrene
 • Godkjenne årsplan
 • Drøfte aktuelle saker som har betydning for barnehagens drift
 • Styrer skal gjennom dette fora holde foreldrene orientert om aktuelle saker fra barnehagen
 • Foreldrerepresentantene kan komme med innspill til saker til foreldremøter
 • Alle foreldrene kan melde inn saker som de ønsker at SU skal drøfte
 • Utvalget består av 2 valgte foreldrerepresentanter og 2 valgte ansattrepresentanter, samt styrer  

SU Knapper
SU Mo
SU Møllerbakken
SU Sand


Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

 • Arrangere sammenkomster som bidrar til sosial trivsel mellom foreldre og barn. Aktuelle arrangementer er:
 • Arrangere sommerfest (i samarbeid med barnehagen)
 • Arrangere dugnader
 • Samarbeide med barnehagene med å arrangere barn hjelper barn / fredsfester
 • Andre sammenkomster

FAU Knapper
FAU Mo
FAU Møllerbakken
FAU Sand