Rammeplan for barnehagen sier at samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Barnehagene i Nord-Odal er opptatt av å legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skjer både på individnivået, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet/foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Blant disse velges det et arbeidsutvalg, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Samarbeidsutvalget består av to foreldre-, to ansatt- og to eierrepresentanter.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. FAU skal bli forelagt saker som er viktige

  • Arrangere sammenkomster som bidrar til sosial trivsel mellom foreldre og barn. Aktuelle arrangementer er:
  • Arrangere sommerfest (i samarbeid med barnehagen)
  • Arrangere dugnader
  • Samarbeide med barnehagene med å arrangere barn hjelper barn / fredsfester
  • Andre sammenkomster

FAU Knapper
FAU Mo
FAU Møllerbakken
FAU Sand

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Utvalget skal også fastsette barnehagens årsplan.

  • Styrer skal gjennom dette fora holde foreldrene orientert om aktuelle saker fra barnehagen
  • Foreldrerepresentantene kan komme med innspill til saker til foreldremøter
  • Alle foreldrene kan melde inn saker som de ønsker at SU skal drøfte

SU Knapper
SU Mo
SU Møllerbakken
SU Sand