For å tilgodese flere innbyggere, ønsker Nord-Odal kommune å søke om støtte til ytterligere utbygging i områder som har dårligere enn 30 MBs dekning. Et vesentlig vilkår for å bli tatt i betraktning i en slik søknad, er at man kan vise til en kostnadseffektiv utbygging. 

Følgende områder har vært vurdert:

 

Forrige gang Nord-Odal kommune søkte om tilskudd, var det ikke nødvendig for kommunen å delta med pengebidrag ut over egne prosjektressurser. Vilkårene for dette har endret seg, og for årets søknad gjelder at kommunen må bidra med et beløp som speiler Nkoms bidrag.  

Fra 2015-søknaden var kostnaden per husstand estimert til 63.000,-. Vi har fra nåværende utbygger, Telenor, fått indikasjoner, basert på sjablongberegninger, at kostnaden per husstand i gjennomsnitt er fra kr. 61.000,- (Mo-Knapper) til 97.000 (Trøftskogen) i de gjenstående områdene i Nord-Odal. 

Avstanden fra Austvatn-Gardvik sør til områdene i Gardvik nord og Knapper er forholdsvis kort og kan fortsettes i forlengelse av utbygging i Austvatn. I motsetning vil en parallell utbygging i f.eks. Bruvoll eller vestsiden av Storsjøen kreve forflytting av maskiner og utstyr over en større avstand.

Basert på dette har vi valgt følgende forslag til gjennomsnittlig kostnadsnedbryting per boenhet (kostnadene er redusert i de mest kostnadseffektive områdene).

 

 

Antall boenheter

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

 

Austvatn-Gardvik sør

261

x

x

 

X

 
 

Gardvik nord-Knapper

442

 

x

 

X

 

Bruvoll

212

 

 

x

X

 

Bukkeneset-Granerud

114

 

 

x

X

 
 

Størjsen-Sandsjøen vest

153

 

 

x

X

 

Trautskogen

25

 

 

 

X

 

Boenheter inkludert

1207

261

703

479

1207

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimat per boenhet

 

 

 

 

 

 

Utbyggers bidrag

 

25 000

25 000

25 000

25 000

 

Nkom /Fylkeskommune

 

12 000

14 000

14 000

16 000

 

Nord Odal kommune (penger)

 

12 000

13 000

13 000

15 000

 

Nord Odal kommune (prosjektinnsats)

 

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Egenbidrag abonnent

 

5 000

5 000

9 000

 5 000-10 000

 

Kostnad per tilknytning

 

55 000

58 000

62 000

 62 000 –

 67 000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalt tilskudd

 

3 132 000

9 139 000

6 227 000

18 105 000

 

 

Årlig bidrag

3 132 000

4 504 500

2 944 500

5 730 000

 

 

Nedbetaling

1 år

2 år

2 år

3 år