Fylkeskommunen fordeler årlig i overkant av 28 millioner av overskuddet til Norsk Tipping. Midlene blir fordelt både til ordinære anlegg, anlegg for friluftsliv og nærmiljøanlegg. Søkere kan være idrettslag, kommuner og andre ikke kommersielle lag og foreninger. Kommersielle aktører er ikke stønadsberettiget.  Det gis 50 % støtte inntil kr. 300 000 til nærmiljøanlegg og 1/3 støtte inntil maksbeløp til ordinære anlegg. Det er forskjellige maksbeløp for forskjellige type anlegg, men de fleste har inntil kr.700 000 eller inntil kr. 1 000 000. For større anlegg er det høyere satser. Se bestemmelsene for mer info.

 

Alle søknader går via kommunen, med søknadsfrist 15.september.Søknadene sendes inn elektronisk på www.idrettsanlegg.no. Godkjente søknader videresendes Fylkeskommunen innen 15.januar. Fylkesrådet vedtar en prioritering av søknadene i april og tildelingen skjer administrativt i mai.