Velkommen til Nord-Odal

Politikk og administrasjon

Om kommunereformen

Regjeringen har initiert en kommunereform og kommunene har fått i oppdrag å fatte et vedtak som skal oversendes fylkesmannen innen 1. juli 2016. Vedtaket skal avklare hvorvidt kommunen ønsker å slå seg sammen med andre kommuner eller ønsker å fortsette alene. Innen 1. oktober skal fylkesmennene samle innspillene og vedtakene fra fylkene og gi sin samlede innstilling til regjeringen.

Hensikten med kommunereformen er å skape robuste kommuner for fremtiden som tåler større oppgavebelastning, spesielt innenfor velferdsområdet men også i forhold til endringer i befolkningen, nærings- og samfunnsutvikling mv. Mer om kommunereformen

Noen av gevinstene ved å danne en ny kommune kan være sterkere fagmiljøer som sikrer rekruttering og god kompetanse med bedre kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne. En ny kommune kan oppnå bedre arealutnyttelse, både når det gjelder arealer til friluftsaktiviteter, bedre bolig- og næringsutvikling, samt større påvirkningskraft overfor sentrale og regionale myndigheter. En ny kommune kan også oppnå bedre kollektiv- og samferdselsløsninger.

Utfordringene med en større kommune kan være økt geografisk avstand, redusert utvikling i grendene, frykt for tap av stedsidentitet, fare for konsentrasjon av kommunale tjenester i sentrale områder, dårligere lokalkunnskap hos saksbehandlerne, og mindre engasjement og politisk involvering.

Felles plattform

6. juni signerte kommunene «Felles plattform for utvikling av mulig ny Odalskommune». Plattformen legger grunnlag for tettere samarbeid mellom kommunene sammen samt åpner et mulighetsrom for mulig etablering av felles kommune.

I arbeidet med kommunereform har styringsgruppene i kommunene jobbet med to alternativer. Det ene er å bestå som egen kommune, og det andre er å etablere en ny Odal kommune.

Nord-Odal kommune ikke har konkludert med hva som er det beste alternativet for kommunens innbyggere, men har vedtatt at det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemming 12. september.

Informasjonsfolder sendt ut til alle husstander uke 34

Oppsummering av fordeler og ulemper

Folkemøter

Folkemøte 30. august i auditoriet på Nord-Odal ungdomsskole, kl. 19.00.

«Kaffemøte» 1. september på Milepelen, kl. 19.00.

Innbyggerundersøkelse

For å sikre et rett fokus i forhandlingene og i den videre prosess er det viktig med god dialog og innspill med innbyggerne. Sentio har på vegne av Glåmdalsregionen gjennomført en innbyggerundersøkelse som har gitt en rekke svar til politikerne.

BDO-rapport

Glåmdal regionråd behandlet høsten 2013 «Prosjekt kommunestruktur – Samarbeidsprosjekt». Bakgrunnen for dette var at kommunestyrene i de 7 Glåmdalskommunene skulle behandle og vedta mandat for utredningsarbeidet i regionen. De ble samtidig sett på hvilke kommunesammenslåingsalternativer som skulle utredes. Kommunene fattet sine vedtak i 2014. Det ble i etterkant gitt i oppdrag til regionrådet å bestille en utredning av syv ulike alternativer for kommunesammenslåing. Utredningen ble gjennomført av BDO. De kom med en rapport som var ferdig 09.10.2015. Denne har blitt presentert på et informasjonsmøte.

Folkeavstemming

I henhold til vedtak fra kommunestyret og valgstyret gjelder følgende ved den rådgivende folkeavstemmingen:

Manntall legges ut for gjennomsyn på administrasjonshuset og biblioteket i perioden 15.08 - 09.09.2016. Innbyggere født før 01.01.2001 og som er manntallsført i kommunen pr. 30.06.2016 har stemmerett. Innbyggere som har adresse i kommunen, men som ikke er manntallsregistrerte, kan søke om å bli ført inn i manntallet. Dette må skje før 02.09.2016.

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) - Frist for å søke er satt til 02.09.2016. Søknad sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller e-post. Kan også ringe kommunens servicekontor, 62 97 81 00.

Forhåndsstemmegivning foregår i perioden 22.08 - 09.09.2016 i administrasjonshusets ordinære åpningstider. 08:00 - 15:00 til og med 31.08 og 08:00 - 15:30 fra og med 01.09.

Elektronisk forhåndsstemmegivning foregår i perioden 05.09 - 09.09.2016.

På valgdagen 12.09 er følgende valglokaler åpne i tidsrommet 10:00 - 21:00

  • Mo menighetshus (stemmekretser: Austvatn, Garvik, Knapper)
  • Storsalen Milepelen (stemmekretser: Sagstua, Holt, Ruud, Bjelker, Trautskogen)

Velgere som avgir stemme på valgdagen oppfordres til å stemme i lokalet for den kretsen de er manntallsført.

Aktuelle kommunestyrevedtak

Artikkel i Odalstidende #2 - 2016 om forhandlinger

Sist endret: 05.09.2016
|
|