Formål

Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til​videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord- og Sør-Odal kommune, samt til felles næringsrettete tiltak i regionen. ​

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Bosettingshensyn kan vektlegges.​

Støtteformer

Støtte gis i form av tilskudd eller lån. Det kan ikke benyttes i forbindelse med garantier.​

Fondet skal benytte midlene til​direkte bedriftsrettet støtte i henhold til gjeldende regelverk, samt​støtte til næringsrettede tilretteleggende og kompetansehevende tiltak.

​Maksimal størrelse på de forskjellige typer prosjekter er cnormalt begrenset oppad til kr 100.000,-.

Hvem kan søke om støtte?​ Bedriften som det skal gis støtte til skal ha/ha planer om å drive næringsvirksomhet i kommunen. ​

​Områder som næringsfondet skal ha fokus på:​ Næringsfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med næringsfondets satsingsområder.​

For årene 2021 – 2024 prioriterer næringsfondet primært å gi tilskudd til:​

 • ​Opplevelser og reiseliv
 • Knoppskyting og foredling med basis i råstoff fra kommunen og regionen.
 • Næringsutvikling innen bioøkonomi.
 • Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og markedsføring innen kommunens næringer
 • Netthandel og nettbaserte tjenester.
 • Arbeid for forbedring av infrastruktur.
 • Entreprenørskap blant barn, unge, kvinner og innvandrere.
 • Satsingsområdene i Byregionprogrammet (Næringsstrategi for Kongsvingerregionen

Innenfor næringsfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor kommunale initiativ som kan utløse utvikling av næringsliv,  men da hovedsakelig innenfor de ovennevnte satsingsområdene.

Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til;

 • ​Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving. Tilskudd gis inntil 50%  av totalrammen for tiltaket. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
 • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd og eller lån. Det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc., eller oppussing av lokaler. Tilskudd gis inntil 50% av totalrammen for tiltaket. ​

Tilskudd til andre aktører/tilretteleggere:​

 • Kompetansefremmende tiltak. Nettverksbygging. Joint  ventures.​

Hvilke kostnader kan tilskuddet IKKE dekke:​

 • ​​Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.​
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.​
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.​
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Drift av eller  investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.​
 • Politikkforberedende aktiviteter, herunder kjøp av tjenester i samband md utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.
 • Det gis  ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt.​

Spesielle​ vilkår​

Odal  næringsfond er ikke et investeringsselskap og går derfor ​ikke ​inn som eier i en virksomhet, men kan stille krav om innsyn eller observatørplass i styre til en bedrift.​​

Representanter utpekt av fondet​ kan ​være aktivt med i  utviklingen av  prosjektet med oppfølging​ og ​kompetanse.​

Midler fra ​fondet skal  ikke​ føre ​til ​uheldig konkurransevridning i Odalen.​

Lån gis normalt uten sikkerhet, og løpetid er normalt 4 år eller mindre. Normalt gis rentefritak og inntil to års avdragsfritak.​

Tilskudd kan utbetales ved oppstart, delutbetales eller sluttutbetales etter hensiktsmessighet.

​Søkand

Sønad opprette på regionalforvaltning.no. Søk etter «Odal næringsfond». Søkandene behandles av en jury fire ganger per år.

Som vedlegg til søknaden det oftest nødvendig med forretnings- eller prosjektplan og investerings-/driftsbudsjett.

Her kan du laste ned maler for forretningsplan, prosjektplan og budsjett

Informasjon

Nord-Odal kommune: Næringssjef Eva Snare, e-post: eva.snare@nord-odal.kommune.no., tel: 904 00 643.

 

Odal næringsfond