RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND I NORD-ODAL KOMMUNE

§ 1  FORMÅL
Nord-Odal kommunes kommunale næringsfond skal benyttes til å støtte tiltak som kan fremme etablering og videreutvikle bedrifter for å skape arbeidsplasser i kommunen.

Næringsfondet rettes mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.

Det kan søkes om støtte til følgende:

 • Bedriftsutvikling
  f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
 • Investeringer i bedrifter
  f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter.

Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver som f.eks. avlønning av tiltakskonsulent. Dette hindrer ikke frikjøp av ansatte til å gjennomføre prosjekter i en avgrenset tidsperiode.

Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.

Det vises varsomhet med å gi støtte til nyetablering av detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter innen samme handelsregion.

§ 2  STØTTEFORMER

Støtte kan gis som tilskudd og lån (herunder ansvarlige og betingede lån). Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jf Kommunelovens § 51).

Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Bakgrunnen er at kommunen kan komme i en uheldig dobbeltrolle som ansvarlig for både investeringer/drift og tilskudd/lån. Støtte ved for eksempel nyetableringer kan i stedet gis som tilskudd eller betingede/ansvarlige lån.

Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc som kommunen eier sammen med private interessenter.

§ 3  STØTTEVILKÅR
Samlet støtte fra næringsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter skal ikke overstige 50% av et prosjekts kapitalbehov. Det kan gjøres unntak ved prosjekter som gjelder prioriterte grupper.

Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av fylkeskommunen, SND eller Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunen selv avgjør, på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering, hvilke prosjekter som skal støttes fra næringsfondet. Prosjektene bør vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene i kommunens næringsstrategi.

§ 4  STATSSTØTTEREGELVERKET
En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en tre-års periode.

Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelse. Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til primær stålproduksjon, transport og eksport.

Med støtte til eksport menes støtte som kan knyttes direkte til mengde eksporterte varer fra bedriften, etablering og drift av et distribusjonsnettverk.

Det kan imidlertid gis bagatellmessig støtte til følgende tiltak i forbindelse med eksport:

 • Rådgiving for identifisering av bedriftens behov og valg av tjenester
 • Kompetansehevende tiltak
 • Utarbeidelse av eksportmarkedsplan (utført av ekstern konsulent)
 • Studier eller konsulenttjenester som vil være nødvendig for å lansere et nytt produkt eller et eksisterende produkt på et nytt marked
 • Markedsundersøkelser/innhenting av markedsinformasjon (utført av ekstern konsulent)
 • Deltakelse på messer

§ 5  FORVALTNING AV FONDET
Det kommunale næringsfondet forvaltes av Utvalg for Eiendom og Samfunn. Avgjørelsesmyndighet for tilsagn under 30.000 er delegert til rådmannen.

Fondsmidler plasseres på rentebærende konto eller annen hensiktsmessig plassering slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.

§ 6  RAPPORTERING
Rapportering for bruken av det kommunale næringsfondet for det enkelte år skal sendes innen 20. januar påfølgende år via www.regionalforvaltning.no.

Næringsfondets virksomhet rapporteres som et eget avsnitt i Årsmeldingen for kommunestyret hvert år.

§ 8  KLAGE
Det er ordinær klageadgang, jft Kommunlove og Forvaltningsloven.

 

Her kan du laste ned maler for forretningsplan, prosjektplan og budsjett