Høsten 2008 startet Nord-Odal kommuneskoger KF opp eget flisfyringsanlegg på Granerud Industriområde utenfor Sand. Anlegget har en biokjele på 200 kw, nok til å varme opp egen industrihall samt levere varme til nabobedriften BASF.

Med utgangspunkt i oppvarmingsbehov i egen hall, nærhet til annen industri samt tilgang til egne skogressurser var etableringen et helt naturlig skritt å ta, ikke minst ut fra det fokus på miljø og CO2 utslipp en har hatt den senere tiden. Med de skogressursene kommuneskogen disponerer vil en ha et CO2-opptak som langt overstiger utslippene fra fyringsanlegget, Kommuneskogen har med andre ord et positivt CO2-regnskap!

I utredningsprosessen forut for etableringen opererte en lenge med to alternative biokjeler, en på 200 kw og en på 500 kw. Det største alternativet forutsatte et større eksternt salg av varme, dvs. leveranser til flere nabobedrifter. Avstander og en del andre forhold vanskeliggjorde dette, og en valgte derfor å satse på det minste alternativet. Med tanke på ytterligere framtidig utbygging la en allikevel forholdene til rette for installering av en biokjele nummer to i samme fyrhus. Når rammebetingelsene måtte ligge tilrette for det er derfor intensjonen å utvikle anlegget videre.

Fyrhuset på Granerud

Etablering av flisfyringsanlegget på Granerud gir kommuneskogen kompetanse på etablering og drifting av denne type anlegg. Med et årlig massevirkeuttak fra egne skoger som vil gi energi nok til å varme opp vel 50.000 m2 gjennom fyringssesongen er det derfor naturlig å se på mulighetene for nye prosjekter, ikke bare i nærområdet på Granerud, men også på nye lokaliteter. Dette forutsetter at rammebetingelsene ligger tilrette for lønnsom drift.