Nord-Odal kommuneskoger KF er et kommunalt foretak som har som sin primære oppgave å forvalte Nord-Odal kommunes skog- og utmarksarealer, i alt vel 44.000 dekar.