Språk

 • Språkutvilking hos barn skjer i aktiviteter i hverdagen.
 • For at barna skal utvikle et godt språk må barna være i et godt språkmiljø.
 • Barna skal lære ord og begreper slik at de får god innholdsforståelse av språket.
 • Begrepene skal være knyttet opp til aktiviteter og konkrete hendelser.
 • Barna skal oppleve glede og mestring gjennom språklig samhandling.

Realfag - naturfag - friluftsliv

 • Barna i Mo barnehage skal utvikle sin naturfaglige forståelse av omgivelsene gjennom opplevelser, sansing og utforskning.
 • For de yngste er barnehagens uteområde utfordrerne og allsidig. Denne aldersgruppen er kroppslig og sanselig i sin væremåte, store bevegelser, hopping og løping – vi gir dem plass både inne og ute. De yngste går ofte på tur til lavvoen som barnehagen har i et skogområde, eller de oppsøker andre turmål i nærmiljøet.
 • De eldste har faste turdager hver uke. Turene går som oftest til lavvoen eller til koia og gapahuken vi har i skogen.
 • Barna skal tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter.
 • Gjennom aktivt uteliv utvikler barna tilhørighet til bygda og Nord-Odal. De blir nysgjerrige og lærer om naturen - og om å ferdes i naturen.
 • Uteliv og turer gir næring til språket og grunnleggende matematiske begreper og ferdigheter.

Vennskap lek - sosial kompetanse

 • Barna skal oppleve positiv samhandling med andre barn. Dette utvikles gjennom handlinger og opplevelser i alle gjøremål gjennom dagen.
 • Gjennom vennskap skapes begeistring og spenning, glede og engasjement.
 • Vennskap har betydning for læring, sosial kompetanse, det hjelper barna å løse konflikter og opprettholde leken.
 • Gode nære relasjoner i barnehagen beskytter mot mobbing.
 • Gjennom medvirkning skal barnet lære å søke kunnskap, reflektere og bidra i fellesskapet.