Pedagogisk plattform

 

Kultur for læring

Hovedmål: Tilpasset opplæring, dybdelæring og god klasseledelse skal sikre at alle elever får best mulig utbytte av opplæringen.
 

Vi har satt oss mål for:

 • å fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • å legge til rette for at opplæringen skal tilpasses evnene og forusetningene hos den enkelte elev
 • å stimulere elevenes læringslyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • å gi alle elevene like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 • at lærere skal fremstå som tydelige ledere
 • at lærere skal etablere gode relasjoner til elevene og vise dem respekt
 • at lærere skal stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nygjerrighet
 • at lærere skal sikreat det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring.

 

Vurdering for læring

Hovedmål: Vi ønsker å styrke elevenes forutsetninger for å lære gjennom underveisvurdering, - vurdering for læring og vurdering av læring


Vi har satt oss mål for:

 • at underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen som grunnlag for tilpasset opplæring, og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag
 • å styrke elevenes forutsetninger for å lære ved at de forstår hva de skal lære, og hva som forvevntes av dem
 • å styrke elevenes forutsetninger for å lære ved at de får tilbakemeldinger som forteller dem noe om kvaliteten på arbeidet
 • å styrke elevenes forutsetninger for å lære ved at de får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • å styrke elevenes forusetninger for å lære ved at elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling
 • at eleven skal i løpet av året ha flere samtaler med kontaktlærer om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i faget