Pedagogisk plattform

 

Kultur for læring

Overordnet målsettingen vil være at de faglige resultatene ved skolen skal heves og elevene skal forberedes på framtidig samfunns- og arbeidsliv.

Vi skal bruke ulike kartleggingsresultater og andre data for å forbedre den pedagogiske praksisen.

Fokusområdene for skoleåret 17/18 vil være:

 • Læringsmiljø
 • IKT
 • Språk, lesing og skriving 

 

Vi har satt oss mål for:

 • at lærere skal sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • at lærere skal etablere gode relasjoner til elevene
 • at lærere skal fremstå som tydelige ledere
 • at elevene skal utvikle gode relasjoner med hverandre
 • at elevene skal ha en positiv væremåte som fremmer et godt læringsmiljø
 • å fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • å legge til rette for at opplæringen skal tilpasses evnene og forusetningene hos den enkelte elev
 • å innføre læringsbrett på 1. - 3.trinn
 • å ha fokus på IKT som læringsverkstøy på alle trinn
 • å ha fokus på utvikling av gode leseferdigheter hos den enkelte elev
 • å ha tidlig innsats i forhold til spåk, lesing og skriving