Eiendomsskatt er en skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. I Nord-Odal kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier bolig, fritidsbolig, næringsbygg, verk/bruk eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.


Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten. Kommunen foretok en slik taksering i 2016, gjeldende fra 01.01.2017. Hvert år i kommende 10-års perioden takseres eiendommen på nytt hvis det har skjedd endringer på bebyggelse. Alle som hadde eiendom i Nord-Odal kommune mottok et brev før 1. mars 2017 om hva vi hadde registrert på deres eiendom, hva den nye eiendomsskattetaksten ville være og hva de skulle betale i eiendomsskatt i 2017.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.


Skattesats

Kommunestyret vedtar hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og eventuelt størrelse på bunnfradrag. For 2020 er skattesatsen 5 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 6 promille for næringseiendommer.


Klage

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut. Klagen sendes til postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.


Kunngjøring - skatteliste

Nord-Odal kommune kunngjør (innen 01.03) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut i 4 uker på kommunens hjemmeside og i papirformat på Servicetorget og Spar Mo-senteret.


Faktura

Kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt faktureres ut fire ganger pr. år: 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november.

Har du spørsmål kan du ringe Servicekontoret tlf. 62 97 81 00, eller saksbehandler tlf. 62 97 81 65