Det er i utgangspunktet ikke lov med motorferdsel i utmark og vassdrag. Dette er regulert i lov om motorferdsel i utmark, i tillegg har man lov om fritids- og småbåtloven som regulerer bruk av disse, herunder også bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer. Kommunen har i tillegg en lokal forskrift som regulerer båttrafikken på henholdsvis Storsjøen, Råsen og Nøklevatnet.

Bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er regulert i en sentral forskrift. Her reguleres bla. bruken av motorkjøretøy på bar mark utenfor vei, bruken av motorkjøretøy på vinterføre og bruk av snøscooter. Når det gjelder snøscooter kan kommunestyret etter skriftlig søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter dersom forskriften tillater det.

I Forskrift om bruk av vannscooter og lignende reguleres bruken av vannscootere og lignende motordrevne kjøretøy, f.eks at bruk av slike fartøyer av hensyn til miljø eller sikkerhet ikke er tillatt i en bestemt avstand fra land, i verneområder og i en bestemt avstand fra verneområder. Kommunene er også fra 1. januar 2016 gitt myndighet til i særlige tilfeller, der hensynet til natur, næring, sikkerhet eller støy tilsier det, å forby eller begrense bruk av vannscootere eller lignende mindre motordrevne fartøyer i andre områder enn de som er nevnt i forskrift.

Mer om kommunens ansvar (miljokommune.no)
Søke om tillatelse til motorferdel i utmark (tjenestakatalog.no)

Aktuelle lover og forskrifter:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) (lovdata.no)
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (lovdata.no)
Lov om fritids- og småbåtloven (småbåtloven) (lovdata.no)
Forskrift om bruk av vannscooter og lignende (lovdata.no)