Nord-Odal kommune har en forskrift som setter konsesjonsfriheteten for boliger ut av kraft (nedsatt konsesjonsgrense/nullgrense). Dette er er gjort for å hindre at helårsboliger blir brukt til fritidsformål.

Det betyr at det er boplikt på både på landbrukseiendommer og boliger i Nord-Odal. For boliger er boplikten upersonlig. Det vil si at noen må være registrert bosatt på einedommen i folkeregistert, men det behøver ikke være eieren selv.

Du ha lese mer om hva dette innebærer på Landbruksdirektoratets hjemmesider.