Det finnes mange ulike tilskuddsordninger i jordbruket, her er de vanligste:

Produksjonstilskudd

Tilskudd til husdyr, areal m.m. Søknadsfristen er to ganger i året 20.01. og 20.08.

Produksjonstilskuddet omfatter også tilskudd til økologisk landbruk. Formålet med tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til omlegging til økologiske driftsformer og bidra til at etterspørselen etter økologiske produkter dekkes. Andre linker til sider med tilknytning til økologisk landbruk: Debio, Økologisk landslag

Mer informasjon om ordningen finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Søk om produksjonsitlskudd i jordbruket.
 

Regionalt miljøtilskudd - generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskuddsordningene omfatter tiltak innen forurensing og tiltak i kulturlandskapet og er beskrevet i Regionalt miljøprogram (RMP) for Hedmark. Det er fastsatt en egen forskrift. Søknadsfristen er 1. oktober. og omfatter:

 •  Tilskudd til utsatt jordarbeiding
 •  Tilskudd til grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner
 • Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer
 •  Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
 • Tilskudd til ugrasharving og hypping/radrensing
 • Tilskudd til drift av beitelag
 • Tilskudd til skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
 •  Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon
 • Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap
 • Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner

Mer om ordningen står på Fylkesmannens hjemmeside.

Søk om regionalt miljøtilskudd
 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Det er to hovedgrupper av tiltak det kan søkes tilskudd til

 • Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
 • Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak

 Mer om ordningen står på Fylkesmannens hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra en lokal tiltaksstrategi.

Søk om spesielle miljøtiltak i jordbruket.