Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plante- eller honningproduksjon. Foretaket må av klimatiske årsaker har en avling som er mindre enn 70 % av foretakets normalavling. Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Det søkes erstatning elektronisk via Altinn innen 31. oktober.

Erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

Det kan søkes om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon knyttet til bekjempelse av planteskadegjørere og dyresykdommer. Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Det søkes erstatning elektronisk via Altinn.

Naturskade

Statens naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. Eksempel på skadeårsaker kan være storm,  flom  og skred. Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Det søkes erstatning elektronisk via Altinn.

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

Erstatning gis for husdyr som er påvist tapt til rovvilt og for husdyr som er sannsynliggjort tapt til rovvilt

Søknad sendes innen 1. november på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.