Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.,
  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet),
  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene),
  • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper),
  • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Sekretariat for kontrollutvalget i Nord-Odal er Glåmdal sekretariat IKS.
Sekretariatet nås på tlf. 977 36 379 eller på e-post

Kontrollutvalgets dokumenter

Kommunens revisor er Hedmark Revisjon IKS, e-post
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Tommy Pettersen (tlf. 920 24 731)
Øvrig kontaktinformasjon finnes på selskapets hjemmeside.

Faste medlemmer

Ole Theodor Holth, leder
Bjørn Peter Sandmo, nestleder
Vigdis Olaussen Mellem

Varamedlemmer

Kine Skolbekken
Per Norheim
Jens Petter Aalborg