I 2014 ble de i medhold av energiloven tildelte anleggskonsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Etter klagebehandling i Olje- og Energidepartementet ble det gitt endelig konsesjon i 2016. Av energiloven følger det fastsatte vilkår. I tillegg er det gitt spesielle vilkår for denne konsesjonen på bakgrunn av bla konsekvensutredningen og andre forhold. I forbindelse med konsesjon for vindkraftverket ble Eidsiva Nett i 2018 gitt anleggskonsesjon for nettilknytningen.

Et av vilkårene for konsesjon er at anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en Miljø-, transport og anleggsplan (MTA-plan). Denne skal utarbeides i samråd med kommunen, grunneiere og andre rettighetshavere. I tillegg skal det utarbeides en detaljplan for vindkraftanlegget.
MTA-/detaljplan for henholdsvis vindkraftanlegg og nettilknytning har vært ute på høring. I forbindelse med MTA-plan har E.ON også sendt inn planendringssøknad som gjelder utvidelse av planområde, flytting av transformatorstasjoner og endring av adkomstveier. Disse har også vært ute på høring. Her kan man lese kommunens høringssvar på MTA-/detaljplan og planendringssøknader.

hjemmesidene til NVE kan man lese mer om konsesjonsvilkårene, de ulike planene og de tilhørende dokumenter. Her finner man bla konsekvensutredningen, detaljkart, visualiseringsbilder, støy- og skyggekastrapporter og plan for avbøtende tiltak for friluftsliv.

Artikkelsamling