Det tyske energiselskapet E.ON ble gitt endelig konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i april 2016. I oktober 2019 overtok det tyske selskapet RWE konsesjonen, og i april 2020 ble det kjent at Akershus Energi overtar konsesjonen. I forbindelse med konsesjon for vindkraftverket ble Eidsiva Nett i 2018 gitt anleggskonsesjon for nettilknytningen. Etter fusjonen mellom Hafslund og Eidsiva er det nå Elvia som har denne konsesjonen.

13. mai ble det offentligjort at Akershus Energi sammen KLP skal bygge vindkraftverket.

Av Energiloven følger det fastsatte vilkår til konsesjonen. I tillegg er det gitt spesielle vilkår for denne konsesjonen på bakgrunn av blant annet konsekvensutredningen og andre forhold.

Et av vilkårene for konsesjonene er at anleggene skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en Miljø-, transport og anleggsplan (MTA-plan). Både E.ON og Eidsiva utarbeidet hver sin MTA-plan i samråd med kommunen, grunneiere og andre rettighetshavere. Etter at planene var ute på høring ble MTA-plan/detaljplan for vindkraftverket godkjent av NVE i juni 2019. I juli 2019 ble MTA-plan for nettilknytning Songkjølen godkjent. I forbindelse med MTA-plan fikk også E.ON godkjent en planendringssøknad som gjaldt utvidelse av planområde, flytting av transformatorstasjoner og endring av adkomstveier. Disse har også vært ute på høring. Her kan man lese kommunens høringssvar på MTA-/detaljplan og planendringssøknader.

Det er også i samarbeid med kommunen utarbeidet en plan for avbøtende tiltak for friluftsliv.

nettsida til NVE kan man lese mer om konsesjonsvilkårene, de ulike planene og de tilhørende dokumenter. Her finner man bla konsekvensutredningen, detaljkart, visualiseringsbilder, støy- og skyggekastrapporter og plan for avbøtende tiltak for friluftsliv.

Odal Vindkraftverk

Artikkelsamling

 

Du finner den gamle samlesaken her