Nord-Odal kommune ønsker å legge til rette for at vindkraftutbyggingen i kommunen gir både innbyggere, næringsliv (utbyggere) og anleggsarbeidere et effektiv og meningsfullt opphold vårt lokalsamfunn.

Som et ledd i dette har kommunen en forventning om at innkvartering av tilreisende arbeidskraft kan skje samlet i tilknytning til Sand sentrum. På den måten kan tilreisende nyttiggjøre seg lokalt næringsliv, samt ta del i de sosiale tilbudene. I det ligger også å kunne utnytte fasilitetene innenfor kultur og idrettsanlegg. Man vil oppnå stor grad av gjensidig verdiskaping, gjennom et tett og godt samvirke mellom utbygger, lokalt næringsliv, idretten og kulturlivet i kommunen.

I første omgang har Nord-Odal kommune har lagt til rette for brakkerigg på parkeringsplassen bak Sandbo. Her er det i første rekke anleggsarbeidere Implenia som er innlosjert. Kommunen har også leid ut lokaler (gamle Odal sparebank) til bruk som prosjektkontor og adminisntrasjon.

Milepelen hotell og vertshus tilbyr hotellovernatting og måltidstjenester, både som servering på vertshuset og som catering.

Felles plattform med totalpakke?

Utbygger ser helst at det etableres en felles plattform for leveranse av relevante tjenester som er bindeledd mellom utbygger og lokale bedrifter. Fra 2021 har kommunen derfor som ambisjon å etablere et samarbeid med lokalt næringsliv slik at det kan tilbys en totalpakke for etablering og drift av boligrigger, botilbud og andre servicetilbud sentralt i Sand. Er du interessert i å være partner i dette samarbeidet, kan du kontakte næringssjef Eva Snare, telefon 904 00 643.

Levere tjenester til Odal vindkraftverk?

Odalskommunene har et aktivt, solid og allsidig næringsliv. Nord-Odal kommune ønsker at utbyggingen av vindkraft skal gi gjensidig verdiskaping, samtidig som utbygger får utført oppdraget på en god måte. Kommunen har en forventning om at eksterne bidrag, så langt det er mulig, oppsøkes lokalt. Med eksterne bidrag menes kjøp av tjenester for å utføre oppdrag / inngåtte avtaler. Utbygger og underleverandører oppfordres til å benytte lokalmiljøet når man ønsker tjenester som ikke er direkte relatert til arbeidsoppdraget.

Ønsker du å tilby tjenester til prosjektet, kan du sende en e-post til odalvind@akershusenergi.no.

Utvikling av arbeidsplasser, avledede næringer og utdanningstilbud

Etter en utbyggingsfase ønsker Nord-Odal kommune å legge til rette for at satsingen på fornybar kraft kan bidra til en positiv og fremtidsrettet lokal utvikling. I samarbeid med utbyggerne ønsker kommunen derfor å legge til rette for utvikling av nye arbeidsplasser innenfor vindkraft og avledede næringer. Videre vil Nord-Odal kommune arbeide for etablering av relevante utdanningstilbud, skape attraktive boligområder slik at Odal Vindkraftverk fremover sikres tilgang på god og kompetent arbeidskraft med lokal forankring.