Satser og vilkår for tilskudd til tettere planting i 2018 blir som i fjor. Det vil si at det ved nyplanting gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Dette minimumstallet er 10% lavere der det plantes på markberedte felter. Videre kan det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jf retningslinjene.

Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting» som skal benyttes. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet.

Les mer om retningslinjer, miljøhensyn og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet

 

Informasjon om tilskudd til gjødsling 2018

Det kan gis inntil 40 prosent i tilskudd til gjødsling

Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 15.09.2018. Kommunen er vedtaksmyndighet i henhold til NMSK-forskriften §4. Som i fjor vil midlene forvaltes via en felles, sentral ramme. Godskriving av tilskudd i ØKS vil skje som i 2017.

Det skal gjødsles på egnede arealer og gjødslingen må utføres slik at den ikke påvirker verdifulle miljøforekomster i nærheten av de gjødslede arealene. Det er viktig at miljøkriteriene for ordningen blir fulgt.

Les mer om retningslinjer, miljøkrav og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet