Tips til utfylling av skjema
Her har vi samlet noen tips som gjelder for de vanligste eiendomsoverdragelsene og utfylling av skjema. I de fleste eiendomsoverdragelser som ikke gjelder landbrukseiendommer kan skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsfrihet benyttes, LDIR-356 (rødt skjema). 

Du finner lenke til dette her


Hvis du skal søke om konsesjon må du benytte eget søknadskjema, LDIR-359, blått skjema. 

Du finner lenke til dette skjemaet her
 

 

Utfylling av rødt skjema, LDIR -356

Punkt nrHva skal du fylle inn?
1Fyll inn all info.
2Fyll inn all info. Husk å oppgi eierandel.  Hvis eiendommen ikke har Festenr., Snr. eller Andelsnr., skal disse feltene stå tomme.
3, 4, 5 eller 6I disse punktene erklærer du hvorfor overdragelsen er konsesjonsfri.  Se neste tabell for tips til hvordan du fyller ut.
7

Konsesjonsfrihet for nær familie er satt ut av kraft for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Dette punktet skal derfor ikke fylles ut for denne typen eiendommer. Dersom eiendommen er konsesjonsfri etter sin karakter, f.eks. etter punkt 3 alternativ A eller C, anbefaler vi bruk av denne konsesjonsfrihetsgrunnen selv om man overtar fra nær slekt. Dette har sammenheng med at overdragelse fra nær slekt blant annet har vilkår om at overdrager har sitt konsesjonsforhold i orden, noe punktene 3-6 ikke har.

8Signer med dato og erververs (nye eiers) underskrift

 

Utfylling av punkt 3, 4 og 5 i rødt skjema, LDIR-356
Grovt sett kan overdragelsene deles opp i fire kategorier: 1. bolig, 2. hytte, 3 ubebygd eiendom og 4. bebygd eiendom som er større enn 100 dekar eller har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Type eiendomHvor skal du sette kryss i rødt skjema?
Eller må du bruke blått skjema? 
1. Bolig

Skal noen bo i boligen? Bruk LDIR-356 (rødt skjema). Kryss av for punkt 3 for å bekrefte at eiendommen er bebygd, ikke større enn 100 dekar totalt, og ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Deretter krysser du av for punkt B. hvor du bekrefter at eiendommen skal brukes til helårsbolig.


Skal ingen bo i boligen? Søk konsesjon med dispensasjon fra boplikten, bruk LDIR-359 (blått skjema)

2. Hytte

Bruk skjema LDIR-356 (rødt skjema). Kryss av punkt 3 for å bekrefte at eiendommen er bebygd, ikke større enn 100 dekar totalt, og ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Deretter krysser du av for punkt A. hvor du bekrefter at eiendommen er bebygd og verken er eller har vært i bruk som helårsbolig.
3. Ubebygd eiendom

Bruk skjema LDIR-356 (rødt skjema). 
Du skal krysse av for et av punktene under 4, 5 eller 6. Ta kontakt med kommunen for råd hvis du er usikker på hvor du skal krysse av.

4. Bebygd eiendom som er større enn 100 dekar eller har mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord

I de fleste tilfeller må du søke om konsesjon. Undersøk om det finnes unntak i din sak. Bruk skjema LDIR-359 (blått skjema) for å søke konsesjon. 

Ta kontakt med kommunen hvis du har behov for veiledning.

 

Slik sender du inn skjema
Bruk kommunens digitale innsendingsløsning. Først må du skrive ut riktig skjema fra Landbruksdirektoratet og fylle det ut for deretter å laste det opp og sende inn. Skjemaet fra Landbruksdirektoratet må underskrives for hånd.
Innsendingsløsningen finner du her (OBS! Du må laste opp skjema fra Landbruksdirektoratet i innsendingsløsningen.)
Egenerklæringer om konsesjonsfrihet og søknad om konsesjon inneholder personsensitiv informasjon og kan derfor ikke sendes med vanlig e-post. Du kan skrive ut skjemaet og sende inn på papir til kommunens postadresse.

 

Når skal du sende skjøtet til tinglysing?
Så snart kommunen mottar egenerklæringen vil vi vurdere denne opp mot vilkårene i konsesjonsloven og kommunens forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Hvis lovens vilkår er oppfylt og alt er riktig utfylt vil vi registrere opplysningene fra egenerklæringen i matrikkelen (det nasjonale eiendomsregisteret).
Så snart kommunen har registrert konsesjonsforholdet i matrikkelen vil du motta en bekreftelse på at dette er utført og du kan da sende skjøtet eller eventuelt andre relevante dokumenter til Kartverket for tinglysing.
Kommunen kan ha inntil tre ukers saksbehandlingstid. 

 

Mer informasjon, skjema osv.

Du finner egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense  og søknadsskjema om konsesjon på erverv av fast eiendom på Landbruksdirektoratets hjemmeside her.
Utfyllende opplysninger om konsesjonsloven og tilhørende forskrifter finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside
Konsesjonsloven finner du på Lovdata her.
Nord-Odal kommune har vedtatt Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense). Forskriften finner du på Lovdata
Det betyr at det er boplikt på boliger i kommunen. Du kan lese mer om boplikt for boliger og landbrukseiendommer i kommunen på kommunens hjemmeside