Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Med naturmangfold menes biologisk mangfold, dvs mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. I tillegg består naturmangfold av landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.

Forvaltningsloven § 17 sier at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Dette medfører plikt til også å utrede og vurdere konsekvensene vedtaket får for naturmangfoldet. Vi har i Norge en rekke lover og forskrifter som regulerer ulike typer aktiviteter, tiltak, bruk og planer som berører natur. Hensynet til miljøet, framtidige generasjoners behov og allmenne interesser nevnes ofte i areal- og ressurslovgivningen. Jordloven § 1, Plan- og bygningsloven § 1-1 og Mineralloven § 1 er eksempler på dette. Hensynet til naturmangfoldet inngår i disse begrepene, og vil være relevante hensyn å vektlegge i den skjønnsmessige vurderingen.

Kommunen og andre forvaltningsmyndigheter er satt til å forvalte dette gjennom Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldlova) som gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Naturmangfoldlovens prinsipper supplerer krav og hensyn som følger av de lovene som regulerer den aktuelle omsøkte aktiviteten. Andre eksempler på slike lover er plan- og bygningsloven, forurensingsloven, havressursloven, mineralloven, petroleumsloven og havenergiloven, skogbruksloven, jordloven, kulturminneloven, lakse- og innlandsfiskeloven, viltloven, markaloven, friluftsloven og naturmangfoldloven kapittel III-VII.

Sentralt i Naturmangfoldloven står §§ 8–12 som i § 7 omtales som prinsipper for offentlig beslutningstaking. De gjelder enten en beslutning fattes med hjemmel i naturmangfoldloven eller andre lover. De inngår i saksforberedelsen og skjønnsutøvingen når de ulike myndighetene fatter beslutninger etter eget lovverk som berører naturmangfold. Plan- og bygningsloven og andre lover legger dermed sammen med naturmangfoldloven kapittel II rammer for aktiviteter og tiltak som påvirker naturmangfoldet.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
§ 9 Føre-var-prinsippet
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Mer om kommunens ansvar (miljokommune.no)