Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Om naturmangfoldloven.
 

Fremmede arter

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot naturmangfoldet i Norge.

Fremmede arter i Artsdatabanken
Om fremmede arter på Miljødirektoratets sider

 

Truede arter

Noen arter og naturtyper er så sjeldne  eller har gått så tilbake at det er stor risiko for at disse forsvinner. Mange av disse trenger vi å sette inn tiltak for at vi skal klare å ta vare på de.

Rødlistearter i Artsdatabanken
Om truede arter på mljødirektoratets sider