Registrering og fjerning av ulovlige stengsler som hindrer allmennhetens ferdsels- og oppholdsrett, er et viktig kommunalt virkemiddel for å verne om allemannsretten og sikre befolkningen muligheten til friluftsliv i strandsonen. Kommunen kan opptre, klage og reise søksmål for å ivareta allmennhetens interesser i alle saker av interesse for friluftslivet. På forespørsel fra grunneier, bruker og/eller en interessert friluftsorganisasjon har kommunen plikt til å avgi uttalelse om stengslets eller forbudsskiltets lovlighet.