Hva er matrikkelen?

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommens fysiske egenskaper. For å se hva som er registrert på eiendommen din, kan du gå inn påwww.norgeskart.no for å få et utdrag, eller bestille matrikkelbrev fra kommunen som gir en fullstendig oversikt.

Les mer om matrikkelen

Eierskifte av fast eiendom

Ved eierskifte av fast eiendom er det som regel to dokumenter som skal sendes til tinglysing:
 

 1. Skjøte
  Det må utfylles et skjøte der dagens eier av eiendommen skriver eiendommen over til den nye eieren. Skjøtet skal sendes til Tinglysingen på Hønefoss i to eksemplarer.
 2. Egenerklæring eller vedtak om konsesjon
  Sammen med skjøtet må det enten vedlegges en egenerklæring om konsesjonsfrihet eller godkjent vedtak om konsesjon som skal attesteres av kommunen. Ved bruk av egenerklæring skal hver nye eier av eiendommen fylle ut hvert sitt skjema.

Ta kontakt med kommunen for å finne ut hva som er aktuelt i ditt tilfelle.
 

Eierskifte ved arv/uskifte

Dersom en eiendom skal skifte eier i forbindelse med arv, så er det som regel tre dokumenter som skal sendes til tinglysing:
 

 1. Hjemmelserklæring
  Dette er et skjema som skal fylles ut og signeres av den eller de som er arvtagere til eiendommen. Hvis eiendommen skal selges eller overdras til noen andre enn arvtagerne må likevel hjemmelserklæringen fylles ut og signere av arvingene først. Dersom arvingene skal selge eller overdra eiendommen til noen andre må arvingene skrive et skjøte der de overdrar hjemmelen til eiendommen videre.
 2. Skifte- eller uskifteattest
  Skifte- eller uskifteattesten utstedes av tingretten som bekreftelse på at vedkommende er død. Denne skal følge som vedlegg til hjemmelserklæringen sammen med testamente eller lignende hvis dette foreligger.
 3. Egenerklæring om konsesjonsfrihet
  Overdragelse av fast eiendom ved arv/uskifte er ikke konsesjonspliktig hvis tidligere eier har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen sammenhengende de siste fem årene forut for overdragelsen. Hvis disse kriteriene er oppfylt skal hver arvtager fylle ut hvert sitt egenerklæringsskjema for konsesjon som skal attesteres av kommunen og sendes sammen med de øvrige dokumentene til tinglysing.

Dokumenter som sendes til tinglysing må sendes i originalt format og ofte i to eksemplarer. Det er derfor viktig å sjekke hvilke dokumenter som må være originale og hvilke som kan sendes i bare et eksemplar. Det er mulig å lese mer om dette på Kartverkets hjemmesider, eller ved å ta direkte kontakt med tinglysingen eller kommunen.
 

Innløse eller slette festerett

Sletting av festerett kan utføres på to ulike måter avhengig av hva som er bakgrunnen for at man ønsker å slette festeretten:
 

 1. Festeretten skal slettes slik at festeren overtar eiendomsretten til festetomten fra grunneieren – dette kalles innløsning.
  Hvis festekontrakten gjelder et eget gårds- og bruksnummer kan selve innløsningen skje ved at grunneieren fyller ut et skjøte der han eller hun overfører eiendomsretten til eiendommen fra grunneieren til festeren. Dersom festetomten har et eget festenummer må dette festenummeret først fradeles hovedeiendommen slik at festenummeret blir erstattet med et eget gårds- og bruksnummer som grunneieren kan skjøte over til festeren.
 2. Festeretten skal slettes slik at grunneieren overtar festetomten og eventuelle bygninger fra fester
  Hvis festetomten er ubebygd kan festekontrakten slettes ved at grunneier og fester skriver et brev til Kartverket der de ber om at festekontrakten blir slettet. Dersom festetomten er bebygd må det utfylles et skjøte der grunneier og fester signerer slik at dette overføres til grunneieren før festekontrakten blir slettet.

Det er mulig å lese mer om sletting og innløsning av festerett på Kartverkets hjemmesider, eller ved å ta direkte kontakt med tinglysingen eller kommunen.