Vi får ofte spørsmål og henvendelser om kart og annen eiendomsinformasjon, som du selv kan finne svar på ved å benytte deg av ulike kartløsninger på nettet. I denne saken har vi samlet en oversikt over noen av de tjenestene og kartløsningene som du kan benytte for å få finne informasjon du trenger ved søknader og henvendelser til kommunen og andre offentlige etater.

Kommunekartet

Kommunekartet finner du øverst til høyre på nettsidene våre.

Illustrasjon kart

I kommunekartet kan du blant annet finne informasjon om eiendomsgrenser, adresser, bygninger, reguleringsplaner og kommuneplanen.

I kommunekartet kan du også foreta enkle avstands- og arealberegninger. Du kan også skrive ut ulike situasjonskart med forskjellige bakgrunner fra enten reguleringsplanen eller flyfoto, som du kan benytte i forbindelse med søknader eller andre henvendelser til kommunen.

Norgeskart

Norgeskart er en kartløsning fra Kartverket. Her kan du finne frem til en rekke ulike karttyper, både gamle og nye. I tillegg kan du legge til forskjellig informasjon om blant annet friluftsliv, kraftledninger, stedsnavn og en rekke andre opplysninger.

Se Eiendom

Se Eiendom er også en kartløsning fra Kartverket. Ved hjelp av denne tjenesten kan du finne frem til flere detaljerte eiendomsopplysninger fra både  eiendomsregisteret og grunnboka.

Se Eiendom gir deg detaljert eiendomsinformasjon, hvor mange bygninger som er på eiendommen, hvor stor eiendommer er, hvilke adresser som er tilknyttet eiendommen og det er også mulig å søke eller bestille en kopi av eiendommens grunnbok.

Grunnboka inneholder informasjon om hvem som er tinglyst eier av eiendommen og hvilke heftelser og rettigheter som er tinglyst. Opplysninger fra grunnboka er ikke fritt tilgjengelig, det kreves derfor  innlogging med MinID eller liknende for å få tilgang til disse opplysningene – og det er ikke mulig å søke på mer enn 10 eiendommer om gangen etter hver innlogging.

Gårdskart

Gårdskart er en kartløsning fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og denne kartløsningen er spesielt utviklet for landbrukseiendommer.

På Gårdskart vil du finne totalarealet til eiendommen, og du vil også få en detaljert oversikt over arealet fordelt på jord, innmarksbeite, produktiv skog, bebygd areal og liknende. Denne oversikten kan man få både for hele eiendommen samlet, men også fordelt på den enkelte teig dersom eiendommen består av flere teiger. I tillegg har Gårdskart også en rekke andre funksjoner som viser markslag, erosjonsrisiko, bonitet, jordkvalitet, treslag, hellingsprosent, rødlistede arter, kulturminner og andre naturtyper.

Arealene som vises i gårdskartet er også de arealene som legges til grunn ved beregning av produksjonstilskudd i landbruket. Det er derfor viktig at å melde fra om du oppdager feil i kartet. Det gjør du ved å sende en e-post til kommunens posttmottak med emnefelt «feil i gardskart».

Kilden

Kilden er også en kartløsning fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).

Denne kartløsningen inneholder mange av de samme funksjonene som Gårdskart innenfor fem fagområder, definert som arealinformasjon, landskap, jordsmonn, reindrift og skog. Til forskjell fra Gårdskart inneholder Kilden flere opplysninger og detaljer enn Gårdskart, slik at man legge til ulike kartlag som viser blant annet MiS-områder, livsmiljø, naturtyper, jordressurser og informasjon om myr – for å nevne noe.  Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at man for eksempel kan se på arealtyper fra AR5 (arealressurskart i målestokk 1:5000) sammen med flybilder. Alle kartbilder kan lagres eller skrives ut.

Ledningsportalen

Dette er det samme som den tidligere tjenesten gravemelding.no som leveres av Geomatikk. Her kan du blant annet bestille kabelpåvisning i forbindelse med graving eller du kan bestille kart eller andre digitale data som viser informasjon over hvilke ledninger eller kabler som enten er påvist eller registrert i bakken. Du kan finne informasjon om hvem som eier eller er ansvarlige for ledninger i bakken og hvem eller hvor du skal sende gravemelding før du kan begynne å grave.

I tillegg til Ledningsportalen kan du også bestille kart, påvisning og oversikt over ledningsnett fra GIVAS i de områdene hvor de har ledningsnett i bakken. De kan også hjelpe deg med stenging av vann og påvisning av vannledninger. Henvendelser til GIVAS i forbindelse med dette kan du gjøre via bestillingsskjemaer på nettsida til GIVAS.

Oppdager du feil eller mangler i kartet?

Dersom du oppdager feil eller mangler som gjelder opplysninger om eiendomsgrenser, areal, bygninger, adresser eller andre eiendomsopplysninger ønsker vi gjerne at du tar kontakt med kommunen.

Opplysninger fra eiendoms- eller landbruksregisteret benyttes av både offentlige og private aktører i mange ulike sammenhenger. For eksempel så trenger banken eller eiendomsmegler eiendomsopplysninger for å beregne lån eller takst, og landbruksmyndighetene trenger opplysninger om areal på eiendommen for å beregne blant annet produksjonstilskudd eller eventuell annen erstatning. Det er derfor svært viktig at de registrerte opplysningene i både eiendoms- og landbruksregisteret er riktig registrert!

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til dette:

Les mer om eiendomsgrenser og areal