Grensejustering

Hvis man ønsker å overføre mindre arealer mellom to eksisterende eiendommer, kan må gjennomføre en grensejustering. Dette er i praksis det samme som en arealoverføring, men det er strengere begrensninger for hvor stort areal man kan overføre fordi en grensejustering ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.

I henhold til Matrikkellforskriftens § 33 kan man bare grensejustere 5 % av den minste eiendommens opprinnelige areal, og ingen av eiendommene kan i sum avgi eller motta mer enn 20 % av deres opprinnelige areal.

Den øvrige grensen for hvor mye man kan grensejustere er 500 kvadratmeter og verdien av arealet kan ikke overstige folketrygdens grunnbeløp.

 

Usikker grense?

Er du usikker på hvor eiendomsgrensen mot naboen går kan du rekvirere en oppmålingsforretning til kommunen, slik at landmåleren kan klarlegge grensen sammen med deg og naboen.

Under slike forretninger vil historiske dokumenter, slik som skylddelinger, jordskiftesaker, skjøter og lignende, bli lagt til grunn for å rekonstruere grensen.

Den eneste forutsetning som kreves for at kommunen skal klarlegge grensen er at partene er enige om det og at det ikke foreligger noen konflikt mellom naboene. Dersom grensen er omtvistet bør partene henvende seg til Jordskifteretten, fordi kommunen ikke har noen myndighet til å ta en endelig avgjørelse i tvistesaker.