Fradeling

Dersom man ønsker å opprette en ny grunneiendom, kalt matrikkelenhet, må man først søke om fradeling etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m. Før en ny grunneiendom kan registreres i eiendomsregisteret, kalt matrikkelen, krever dette tillatelse etter plan- og bygningsloven, i tillegg til at det blir avholdt en oppmålingsforretning.

Saksgangen ved opprettelsen av en ny eiendom er at man først søker om tillatelse til å fradele eiendommen, og deretter gjennomføres det en oppmålingsforretning for å merke og måle den nye eiendommens grenser i marka.

Når dette er gjort får den nye eiendommen tildelt et eget gårds- og bruksnummer som kommunen sender til tinglysing. Gårdsnummeret vil være det samme som det avgivereiendommen har, mens bruksnummeret normalt vil være det neste ledige nummeret under det tilhørende gårdsnummer. Så snart det nye gårds- og bruksnummeret er tinglyst vil kommunen sende matrikkelbrev til de berørte partene i saken. Matrikkelbrevet inneholder all registrert informasjon om eiendommen, som for eksempel eiere, bygninger, adresser og eiendomsgrenser.

Arealoverføring

En arealoverføring går ut på å overføre et areal mellom to eksisterende eiendommer. Eksempelvis hvis man ønsker å selge et tilleggsareal til naboen, kan man søke om arealoverføring for å gjennomføre dette.

I likhet med fradeling kreves det også ved arealoverføring tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1, og det må avholdes en oppmålingsforretning når vedtaket foreligger, slik at man kan merke og måle de nye eiendomsgrensene sammen med naboene.

Innløse festetomt

Dersom man ønsker å innløse en eksisterende festetomt må man først søke om fradeling av festetomten, på samme måte som man søker om fradeling av en ny eiendom.

Grunnen til dette er at festekontrakten skal slettes ved innløsning fordi festetomten skal gå over til å bli en selvstendig grunneiendom. Derfor kreves det at man først før tillatelse til fradeling etter plan- og bygningsloven, og at det blir avholdt en oppmålingsforretning, før festetomten blir tildelt et eget gårds- og bruksnummer.

Når festekontrakten får et eget bruksnummer vil det tidligere festenummeret settes historisk, men tidligere eier og fester vil fortsatt være dette når det nye bruksnummeret er tinglyst. Dersom fester skal overta hjemmelen til eiendommen som ny eier, må den tidligere eieren utstede og tinglyse et skjøte der han eller hun overdrar eiendommen. I dette skjøtet skal også festeren underskrive på at festekontrakten kan slettes nå som den tidligere festetomten skal bli en egen grunneiendom.