Det finnes mange ulike tilskuddsordninger i jordbruket, her er de vanligste:

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Videre må foretaket disponere husdyr på telledato og/eller arealer i vekstsesongen.

Mer informasjon om ordningen finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside.
 

Regionalt miljøtilskudd - generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskuddsordningene omfatter tiltak innen forurensing og tiltak i kulturlandskapet og er beskrevet i Regionalt miljøprogram (RMP) for Hedmark. Søknadsfristen for 2019 er 15. oktober.

Gjennom ordningen med tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark utfører bonden tiltak som:

  • reduserer erosjon og arealavrenning fra jordbruksarealer
  • reduserer faren for utlekking av plantevernmidler
  • reduserer utslipp av klimagasser
  • begrenser gjengroing av landskapet
  • ivaretar naturtyper med høyt biologisk mangfold
  • ivaretar og synliggjør landbrukets kulturminner og kulturmiljøer

Mer om ordningen står på Fylkesmannens hjemmeside og hos Landbruksdirektoratet.
Søknadsskjema finner du på Fylkesmannens hjemmeside. 
 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune. 

SMIL-ordningen omfatter følgende tiltak: 

  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
  • Kulturlandskapstiltak
  • Forurensningstiltak

 Mer om ordningen står på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra en lokal tiltaksstrategi.
 Søknadfrist er 1. april. 

Tiltaksstrategi for Nord- og Sør-Odal kommuner for 2020-2023 kan du laste ned her.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskuddsordningen til tiltak i beiteområder er overført fra fylkesmannen til kommunene fra 2020. Nord-Odal kommune har utarbeidet lokale retningslinjer for tiltak i beiteområder for Nord-Odal kommune 2020-2023.

 Mer om ordningen står på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra lokale retningslinjer.
 Søknadfrist er 15. februar. 

Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder i Nord-Odal kommune 2020-2023 finner du her. 

Drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjon i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god kvannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Mer om ordningen står på Landbruksdirektoratets hjemmeside

I jordbruksavtalen for 2017-2018 ble satsen for tilskudd til drenering  økt til kr 2.000,- pr. dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving av myr.  For usystematisk grøfting er satsen økt til kr 30,- pr. løpemeter begrenset oppad til kr 2000,- pr. dekar. Hvis du har noen spørsmål om drenering, så ta kontakt med kommunen.