Den alvorlige tørkesituasjonen har rammet mange bønder. Det er mye aktivitet og informasjon å forholde seg til. Her oppsummerer vi informasjon fra ulike hold.

Har du spørsmål ta kontakt med Finn Kristian Amblie, telefon 62 97 81 61, e-post finn.kristian.amblie@nord-odal.kommune.no eller Eli Åsen, telefon 480 580 17, e-post eli.asen@nord-odal.kommune.no på Eiendom og Samfunn i kommunen.

Informasjon sendes jevnlig ut gjennom nyhetsbrevet Landbruksnytt. Meld deg på nyhetsbrevet og last ned tidligere utgaver på sidene til avdeling for Eiendom og samfunn


NY INFORMASJON 3. AUGUST: 
 

Søknadsskjema for erstatning er åpnet - søk så snart du er klar

Landbruksdirektoratet oppfordrer alle til å sende inn søknad om erstatning så snart skadeomfanget er dokumentert.

Det er forventet stor pågang av søknader om klimabetinget erstatning i år. For å unngå at alle søknader kommer inn rundt søknadsfristen 31. oktober er det viktig at alle søker så snart dokumentasjonen er klar.

Fylkesmannen vil kunne fatte vedtak om forskudd og behandle ordinære erstatningssøknader når justert sats- og beregningsforskrift og saksbehandlingssystem er på plass. Dette er forventet å være på plass 6. august.

Søknadsfristen er 31. oktober, og søknadsskjema finner du på Altinn.

 

Grovflis kan erstatte halm til strø i talle

Norsk Landbruksrådgiving har en artikkel om bruk av grovflis til strø. Vær oppmerksom på at artikkelen vil oppdateres, og at det vil komme mer informasjon etter hvert. Les artikkelen på NLR sin hjemmeside.

 

Ammoniakkbehandling av halm

Finn kontaktinformasjon til operatører som ammoniakkbehandler på deres hjemmeside www.ammoniakkbehandling.no.

 

Kan du bearbeide og frakte halm?

Felleskjøpet oppfordrer entreprenører som kan bidra med  bearbeiding og/eller frakting av halm til å registrere hvilke tjenester de tilbyr. Se mer informasjon på Felleskjøpets hjemmeside.

 

Regelverk rundt bruk av potet som husdyrfôr

På Krise-kafeén ble det tatt opp spørsmål om regelverk rundt bruk av potet som dyrefôr. Torhild Tveito Compaore hos Mattilsynet har sendt følgende informasjon:

"Norske poteter kan nyttes til fôr dersom de kommer fra felt som ikke er pålagt restriksjoner på grunn av potetcyctenematode.

De som omsetter poteter til fôr må undersøke om de har registreringsplikt som fôrvarevirksomhet. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/registreringgodkjenning_iht_forskrift_om_forhygiene.5201 Jeg vil tro at flere av de aktuelle vil komme inn under unntaket i § 3 i fôrhygienforskriften, som unntar  primærprodusenter som årlig selger/omsetter inntil 15 tonn landbruksfôr (korn eller grovfôr) innenfor en avstand av 30 km fra registrering.

Grønne poteter (risiko solanin), råtne poteter og spirte poter er ikke egnet til fôr. Det er litt ulik toleranse for råpoteter og hele poteter hos ulike dyreslag og eldre vs ungdyr slik at produsenten bør søke råd hos sine rådgivere for hva som er anbefalt behandling av potetfôr  for sin produksjonsform. 

Både av dyrehelsehensyn og plantehelsehensyn  bør potetene vaskes før bruk som fôr. Vaskejorden bør bli igjen hos potetprodusenten, der det er mulig for å unngå smitterisiko. Er eiendommen potetene kommer fra registrert i floghavreregisteret må potetene være fri for jord før de omsettes til fôr som skal brukes ubehandlet (uten å drepe spireevnen til floghavre).

Planteskadegjørere kan overleve både i fôrspill og i husdyrgjødsel.  Det er kjent at for eksempel potetkreft og potetcyctenematode kan overleve i husdyrgjødsel. Vi vil derfor oppfordre bøndene som tar inn fôrpoteter fra andre til å ta sine forhåndsregler ved disponering av både fôrspill og husdyrgjødsel. Husdyrgjødselen og fôrspillet anbefaler vi ikke brukt på areal der det skal dyrkes potet de nærmeste årene. En bør også unngå fôring med potet de siste dagen før slakting, da vi er kjent med at mye av slakterigjødselen brukes ubehandlet."
NY INFORMASJON 26. JULI: 

Berg halmen
Det er fortsatt husdyrbønder som mangler fôr til dyra. Det begynner å haste å få til avtaler. Har du fortsatt halm som ikke er tinget bort? Ta kontakt med en husdyrbonde i bygda. Du finner oversikt over alle som søkte produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratets hjemmeside her. Søk opp 2017 - Hedmark - Nord-Odal. Når du får opp lista kan du gå inn på hver enkelt og se om de fikk tilskudd til husdyr. 

Norges Bondelag melder om at det fortsatt er noe halm i Trøndelag og i Glåmdalen. Bondelaget har samlet mye praktisk informasjon om kjøp, behandling og bruk av halm. Se info på Norges Bondelags hjemmeside her

Tine har skrevet om grovfôrmangel og råd til hva husdyrbønder bør gjøre. Les saken på Tines hjemmeside.  

Skjema for notering av grovfôr - avlingssvikt
Fylkesmannens landbruksavdeling har laget et skjema for notering av antall dyr, antall beitedager og antall dager det er fôret med årets avling i forbindelse med søknad om erstatning for avlingssvikt. Skjemaet kan du laste ned her.  

Oppfølging etter krise-kafé
30 bønder deltok på krise-kaféen forrige uke. Ulike temaer ble tatt opp av deltagerne. Naturlig nok var mangel på fôr, avlingsskade og erstatningsordningen viktige temaer. I tillegg ble det framsatt ønske om økt fokus på to temaer: floghavre og hvordan man kan hindre at den spres nå som mye fôr transporteres mellom gårdene. Det andre temaet var mangel på gjerding og manglende vedlikehold av gjerder. Se mer informasjon om disse to sakene lenger ned.

  

Floghavre
Det er forbudt å spre floghavre. Hvis man har floghavre, er det kun tillatt å omsette dette til en virksom het som ødelegger spireevnen til floghavren. Det betyr at de som kjøper halm hvor det kan finnes floghavre må behandle den med ammoniakk. Det er absolutte krav til renhold av utstyr som brukes der det kan finnes floghavre. Og det er strenge krav for transport. 
Les mer om floghavre på følgende nettsteder:


Gjerding
Nord-Odal kommune har gått ut med informasjon om behov for vedlikehold og oppsetting av gjerder mot utmark. Saken er publisert på kommunens hjemmeside og facebookside og i Glåmdalens papirutgave og på nett. Saken har fått mye oppmerksomhet. Du kan lese saken på Nord-Odal kommunes hjemmeside her.  

Temakveld om avlingsskade
Nord-Odal og Sør-Odal kommuner planlegger temakveld om avlingsskade. 20. september kl.1830 på kantina på rådhuset på Skarnes. Invitasjon og mer informasjon om møtet vil bli sendt ut i en egen utsending.  

Nye tiltak mot følgene av tørke og avlingssvikt
Landbruks- og matdepartementet vil sette igang en flere nye tiltak som økning av forskuddsutbetaling, raskere saksbehandling, dispensasjon fra kravet om fôropptak på beite, samt flere andre tiltak. Les mer om tiltakene på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.  

 

NY INFORMASJON 19. JULI: 

Nyttig informasjon om avlingssvikt
Norges Bondelag har samlet nyttig informasjon til bønder som er rammet av avlingssvikt. Informasjonen finner du på Norges Bondelags hjemmeside. Trykk på +tegnet på den gule streken for å få fram ulike tema. 

Behandling av halm
Fagforum Grovfôr har lagt ut en artikkel om behandling av halm. Artikkelen finner du på Grovfôrnett.no.
Fagforum Grovfôr har skrevet artikkelen Rett pris på rundballer gir mer avling. Artikkelen finner du på Grovfôrnett.no.

Informasjon fra Norsk Landbruksrådgiving
Norsk Landbruksrådgiving har lagt ut en rekke saker på sine åpne sider i forbindelse med tørkesituasjonen. Nedenfor finner du lenker: 

  • Åker til tresking eller fôr - under bildet finner du en lenke til et regneark hvor det er satt opp et regnestykke som sammenligner tresking og ensilering. Du kan sette inn dine egne tall i regnearket. 

 

Eksempler på beregning av erstatning
Jens Windju hos Fylkesmannen i Hedmark sin landbruksavdeling har laget 3 beregninger for å vise utbetaling pr daa ved avlingsskade. Eksempler på beregning ved avlingsskade finner du her

 

INFORMASJON SOM LÅ UTE FØR 19. JULI FINNER DU UNDER HER: 

Fagmøte om årest grovfôrsituasjon tirsdag 17. juli

Felleskjøpet, Nortura, Tine, Bondelaget og NLR inviterer produsenter i Hedmark til fagmøter med tema: Årets Grovfor situasjon.

 

Tirsdag 17. juli kl 1930 er det møte på Skaslien gjestegård. Mer oversikt og info om andre steder og dateoer finner du i invitasjonen her.

https://www.bondelaget.no/nyheter/torken-fortsetter-ny-oppdatering-article100185-5063.html

 

Krise-kafe torsdag 19. juli kl 19

Nord-Odal kommune inviterer til krise-kafe for bønder torsdag 19. juli kl 19 i kantina på Rådhuset. Her er det rom for å diskutere situasjonen med andre kolleger. Eli Åsen fra Nord-Odal kommune vil være tilstede. Det blir enkel servering med kaffe og kake. Meld gjerne ifra om du kommer slik at vi har servering nok. Send e-post  med påmelding senest onsdag til eli.asen@nord-odal.kommune.no eller ring Eli Åsen på telefon 480 580 17.

 

Informasjon om avslingssvikt – klimabetingede tap

Fylkesmannen i Hedmark har utarbedet et infoskriv med hensyn til søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018. Infoskrivet finner du her. 

 

Landbruksdirektoratets side om avlingssvikt – klimabetingede tap:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/avlingssvikt-klimabetingede-tap

 

Landbruksdirektoratets side om beregning av avlingssvikt og erstatning:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/om-beregning-av-avlingssvikt-og-erstatning

 

Landbruksdirektoratets presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/presiseringer-knyttet-til-avlingsskadesituasjonen

OBS! på denne siden er det lenke til Rundskriv 2018-024. Dette rundskrivet inneholder også viktig informasjon.

 

Forbered deg på å søke avlingsskadeerstatning

  1. Meld ifra om avlingsskade til kommunen. Send en e-post til eli.asen@nord-odal.kommune.no eller finn.kristian.amblie@nord-odal.kommune.no.  Opplys om eget navn, type avling og eventuelt om du leier jord på andre eiendommer.
  2. Sett deg inn i regelverket om erstatning.
  3. Sørg for god dokumentasjon. Ta bilder av den dårlige avlinga. For dere som har husdyr må dere føre notater over fôr høstet, kjøpt, overlagt fra i fjor, mengde brukt og beitedager. Se mer detaljer om dette i lenkene under punktet informasjon.
  4. Søk erstatning. Begynn i god tid. Siste frist er 31. oktober 2018. Skjema finner du på Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-landbruket/

 

Andre tips

  • Sjekk om du har forsikring som dekker tap.
  • Ta kontakt med fôringsrådgivere, og få hjelp til å sette opp en fôringsplan.
  • Kontakt din bankforbindelse for å få til en ordning som kan hjelpe deg gjennom krisa.

 

Fôrformidling

Vi oppfordrer bønder om å kontakte hverandre for å avtale formidling av fôr. Ut over dette finnes det ulike fôrformidlingstjenester:

 

Felleskjøpet har en tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm. Her finner du Felleskjøpets halmformidling.

https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/

 

Flere regionale enheter i Norsk Landbruksrådgiving formidler grovfôr og gir råd i den forbindelse. Mer informasjon finner du på NLR sin nettside.

https://www.nlr.no/om-oss/grovforformidling/

 

På privat initiativ er det opprettet en hjemmeside for fôrformidling. Nettsiden til Fôrformidling finner du her.

https://www.forformidling.no/

 

Nyhetsbrevet Landbruksnytt

Mer informasjon vil bli sendt ut i nyhetsbrevet Landbruksnytt. Du finner mer informasjon om nyhetsbrevet og kan melde deg på som mottager he: Informasjonsside om nyhetsbrevet Landbruksnytt.  

For-situasjonen