Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet

 

Omdisponering og deling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. 

Det er et landbrukspolitisk mål å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Dette har sammenheng med et politisk ønske om å styrke ressursgrunnlaget på de enkelte driftsenhetene i landbruket slik at de kan opprettholdes som aktive bruk også i framtida. Bakgrunnen er blant annet en målsetting om mer effektiv volumproduksjon av norske landbruksprodukter.


Les mer om deling hos Landbruksdirektoratet her

 

Søke om omdisponering

Søknader om omdisponering etter jordloven gjelder som regel mindre areal. Det skal en god del til for å kunne gi samtykke til omdisponering etter jordloven. Bakgrunnen for dette er blant annet et ønske om å bevare mest mulig jordbruksareal med tanke på fremtidig matproduksjon. Det er også ønskelig at omdisponeringer i størst mulig grad skjer som følge av en kommunal plan. I den forbindelse vil det da bli foretatt en bredere vurdering av kommunenes arealbehov på lang sikt.

 

Søknader om omdisponering etter jordloven avgjøres av kommunen. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen.

Les mer om omdisponering hos Landbruksdirektoratet her

 

Søknad om omdisponering bør inneholde:

  • Gards- og bruksnummer på eiendommen
  • Formål med omdisponeringa
  • Begrunnelse på hvorfor annet areal ikke kan benyttes
  • Annen relevant informasjon, for eksempel adkomst
  • Grunneiers tillatelse om søker og eier ikke er samme
  • Kart over området i heniktsmessig målestokk påtegnet området man søker omdisponert

 

Hvis det er behov for ytterligere informasjon til behandling av søknaden vil det bli etterspurt ved behandling av søknaden. Søknaden kan sendes til Nord-Odal kommune. 

 

Nydyrking

Nydyrking er peika på som ein av fleire måtar vi kan nå det nasjonale målet om å auke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksføremål, må du søke kommunen om godkjenning. Du kan lese meir om søknads-prosessen i fana ”for deg som skal søke”. 

Som nydyrking reknar ein fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har lege unytta i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark vert ikkje rekna som nydyrking. 

Skal ein nytte dyrkbar mark til anna føremål enn jordbruksproduksjon, som til dømes uttak av torv i frå myr, treng ein løyve etter plan- og bygingslova og/eller jordlova § 9.

Les mer om nydyrking og finn søknadsskjema på Landbruksdirektoratets hjemmeside her

 

Lovverk

Lov om jord (jordlova) kan du lese på Lovdata.no.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kan du lese på Lovdata.no