Har du gjerder som er i dårlig stand? Da ber vi deg snarest om å iverksette vedlikehold av gjerder. 
Vi minner samtidig om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder hvor dyr kommer til.
 
Plikten til å vedlikeholde gjerder er nedfelt i Lov om dyrevelferd og Lov om grannegjerde.

Lov om grannegjerde (grannegjerdelova) 
§ 3         Grannegjerde skal vera såleis laga og vedlikehalda at det ikkje er farleg for folk eller husdyr. 
 
Lov om dyrevelferd
§ 15       Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. 
Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. 
Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet eller innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastinger.