Gjødslingsplan

Alle foretak i jordbruket som søker produksjonstilskudd er pålagt å ha gjødslingsplan. Gjødslinglplanen må foreligge før vekstsesongen tar til og  bygge på jordanalyser som ikke er eldre enn åtte år. Manglende eller mangelfull gjødslingsplan fører til trekk i tilskuddet.

Kravene til en gjødlingsplan framgår av Forskrift om gjødslingsplanlegging

Eiendom- og samfunnsetaten  kan hjelpe til med kart og utstyr til å ta jordprøver med. Det samme kan Norsk Landbruksrådgiving Øst, som også  tilbyr utarbeidelse av gjødslingsplan.


Dispensasjon fra årlig gjødslingsplan

Dersom du har en enkel drift, det vil si ren korn- eller grasdyrking og bruker svært lite eller ingen husdyrgjødsel, kan du søke landbrukskontoret om dispensasjon fra årlig gjødslingsplan og få godkjent gjødslingsplan for inntil fem år. Gjødslingsplanen må da sendes kommunen.