Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plante- eller honningproduksjon. Foretaket må av klimatiske årsaker har en avling som er mindre enn 70 % av foretakets normalavling.
Mer informasjon og søknadsskjema for erstatning ved avlingssvikt i jordbruket finner du her
Mer informasjon og søknadsskjema for erstatning ved avlingssvikt i honningprodukjson finner du her. 

 

Erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

Det kan søkes om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon knyttet til bekjempelse av planteskadegjørere og dyresykdommer. 
Mer informajson og søknadsskjema for erstatning etter pålegg om destruksjon av planter finner du her.
Mer informasjon og søknadsskjema for erstatning etter pålegg om nedslakting av småfe.  
For andre erstatningsordninger, se Landbruksdirektoratets hjemmeside her

Naturskade

Statens naturskadeordning gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. Eksempel på skadeårsaker kan være storm,  flom  og skred. Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

Erstatning gis for husdyr som er påvist tapt til rovvilt og for husdyr som er sannsynliggjort tapt til rovvilt

Søknad sendes inn på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.