Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Les mer om driveplikt på Landbruksdirektoratets hjemmeside her.  

Alle skal sende kopi av jordleiekontrakter til kommunen
Alle som leier ut jordbruksjord plikter å sende kopi av jordleiekontrakt til kommunen.
Nord-Odal kommune har laget to utkast til jordleieavtale. Den korte inneholder minimumskravene pr 2020. Den lange inneholder flere punkter som det kan være nyttig av avtale mellom eier og leier. Du står fritt til å gjøre endringer i utkastene innenfor de kravene som stilles til avtalen i jordloven. 

Utkast til kort jordleieavtale kan du laste ned her
Utkast til lang jordleiavtale kan du laste ned her


Vi ber om at du sender inn kopi av jordleiekontraktene via kommunens skjema.
Skjema for innsending finner du her. 
I skjemaet fyller du ut noe info om avtalen. Dette danner grunnlag for statistikk som blant annet brukes til Landbruksdirektoratets kartlegging av jordleiepriser. 

Krav til jordleieavtalen
Dette er jordlovens krav til jordleieavtalen, for at driveplikta skal anses oppfylt:

  • Leieavtalen skal være på  minst 10 år om gangen
  • Eier skal ikke ha mulighet til å si opp avtalen.
  • Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger og være skriftlig.
  • Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan følges opp som brudd på driveplikten.
  • Eieren må sende kopi av avtalen til kommunen.

Hvis leieavtalen er på mer enn 10 år må eier søke om deling og leier søke om konsesjon. Det er derfor som regel mest hensiktsmessig å inngå leieavtaler på nøyaktig 10 år.

Hvis eier og leier ønsker å inngå leieavtaler som er kortere enn 10 år må man søke om fritak fra drivepliktens krav om 10 års leietid. Søknaden sendes til kommunen.  

 

Driveplikt
Jordlovens § 8 fastslår at man har driveplikt på jordbruksareal:
«Jordbruksareal skal drivast. Driveplikta gjeld for heile eigartida. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.

 

Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Finn departementet at jordbruksarealet ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet.»

Fritak fra driveplikt

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknaden skal sende kommunen. Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktik det er å holde jordarealet i hevd, størreslen på arealet, avkastningsevnen og om det er bruk for jourdbruksarealet som tilleggsjord i området. Det skal legges vekt på søkers livssituasjon.