Eiendom og samfunn stab har en viktig funksjon i forhold til bosetting og infrastruktur. Det legges til rette for en planmessig arealbruk og en hensiktsmessig infrastruktur. Det er en stor strøm av henvendelser og søknader om gjennomføring av planer og tiltak som passerer gjennom avdelingen i løpet av året. Oppgavene spenner vidt og omfatter en rekke lovverk innen, planlegging, jord- og skogbruk, jakt, miljø og friluftsliv, byggesak, kart- og oppmåling og andre kommunaltekniske oppgaver. Det forberedes saker for utvalg for næring, planutvalget, formannskap, fagråd for vilt, kontaktutvalget for skogbruket og Storsjøutvalget.

 Det er hensiktsmessig at henvendelser går via Servicekontoret. De kan løse mye, og henviser videre til riktig person eller avtaler møter.