For å tilgodese flere innbyggere, ønsker Nord-Odal kommune å søke om støtte til ytterligere utbygging i områder som har dårligere enn 30 MBs dekning. Et vesentlig vilkår for å bli tatt i betraktning i en slik søknad, er at man kan vise til en kostnadseffektiv utbygging. 

Følgende områder har vært vurdert:

 

Forrige gang Nord-Odal kommune søkte om tilskudd, var det ikke nødvendig å delta med pengebidrag ut over egne prosjektressurser. Vilkårene for dette har endret seg, og for årets søknad gjelder at kommunen må bidra med et beløp som speiler Nkoms bidrag.  

Fra 2015-søknaden var kostnaden per husstand estimert til 63.000,-. Vi har fra Telenor fått indikasjoner, basert på sjablongberegninger, at kostnaden per husstand i gjennomsnitt er fra kr. 61.000,- (Mo-Knapper) til 97.000 (Trøftskogen) i de gjenstående områdene i Nord-Odal. 

Avstanden fra Austvatn-Gardvik sør til områdene i Gardvik nord og Knapper er forholdsvis kort og kan fortsettes i forlengelse av utbygging i Austvatn. I motsetning vil en parallell utbygging i f.eks. Bruvoll eller vestsiden av Storsjøen kreve forflytting av maskiner og utstyr over en større avstand.

Basert på analyse og beregninger har vi derfor vurdert Austvatn-Gardvik sør som mest kostnadseffektivt og basert søknaden på dette.

Kommunen samarbeider om anbudsprosessen med Sør-Odal kommune. Tilbudsfrist er 15. februar 2018. Vi kommer tilbake med mere informasjon rett etter dette.