Den digitale infrastrukturen i Norge skiller seg fra annen infrastruktur som veier, vann og avløp ved at den bygges ut, eies og driftes av private aktører i markedet. Kommunen vil derfor ikke ha de samme pliktene eller virkemidlene til å påvirke utbyggingen av den digitale infrastrukturen som kommunen har på den øvrige infrastrukturen.

Samtidig må kommunen forholde seg til de mål regjeringen setter mht. digital kommunikasjon med sine innbyggere, så vel som næringsliv. Kommunen er bundet av regler for offentlige anskaffelser i forbindelse med utbygging i egen regi. Av denne grunn vil det være problematisk for kommunen selv å drifte eller etablere en slik infrastruktur som de private aktørene skal levere tjenester på.

Statlig støtte til utbygging i områder med spredt bosetting

Fram til 2017 manglet Nord-Odal et godt tilbud om fiberbredbånd. Grunnet spredt bosetting fant ikke de kommersielle aktørene det lønnsomt å bygge ut slik infrastruktur.  NKoms støtteordning er innført for å løse dette problemet. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til de husstander som mangler dette i dag. Nord-Odal kommune fikk tildelt midler i 2015 og Telenor vant anbudsrunden om utbygging den gang. i 2017 mottok vi midler fra Hedmark Fylkeskommune og igangsatte etter anbudsrunder, fiberutbygging i Austvatn i samarbeid med Eidsiva Bredbånd.

I dag kan kommunen tilby fiberbredbånd i:

 • Sand
 • Råsen
 • Toner
 • Fjell
 • Bunes
 • Odølingen hyttegrend
 • Austvatn
 • Mo
 • Deler av Knapper

Kommunen har som målsetting å sørge for dekning i hele kommunen, og søker kontinuerlig om midler til utbygging.

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Hedmark Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Bredbånd vil gi mange fordeler:

 • Rask opplasting og nedlasting, minimum 50 Mbit/s kapasitet opp. I dag er kapasiteten varierende, men begrenset i disse områdene.
 • Stabil linje.
 • Kapasitet nok til hele husstanden, mulighet for strømmetjenester.

I følge tek.no vil en eventuell fiberkabel inn til huset også å øke verdien på din bolig. Les gjerne artikkelen ”God nettlinje øker boligverdien” på tek.no.

installasjon av fiberbredbånd
installasjon av fiberbredbånd