Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, røykdeteksjon, slokkemiddel og rømningsveier i alle fyringsobjekter i kommunen. Hvor ofte det skal feies, avhenger av eiendommens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder både helårsboliger og fritidsboliger.

Praktisk gjennomføring

Varsling: Feiing og tilsyn varsles til eiere via SMS. Dette er nytt fra høsten 2022. I meldingen står det at du skal svare 1 om det passer, eller 2 om det ikke passer. SMS-systemet er automatisk, så det blir feilmelding om det svares med OK eller lignende. Nummeret det sendes fra er langt: 27300000220734. Passer det ikke vil du få en ny innkalling seinere. 

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. I praksis medbringer feier nødvendig stigematriell for å ta seg opp til tak.

Tjenesten gjelder bygninger som er registrert som eneboliger, våningshus, kårhus og fritidsboliger. Brannsjef kan gi pålegg om utbedring av atkomsten, utbedring av fyringsanlegget og ellers manglende utstyr for deteksjon og brannbekjempelse i bygningen.

Pris for tjenesten

Gebyrhefte 2023

Det er en årlig flat avgift for både boliger og fritidsboliger.

Informasjon om feie og tilsynsgebyr.

Forskrift om brannforebygging krever at feiervesenet utvider sitt område til å omfatte alle fyringsanlegg, også feiing og tilsyn med fritidsboliger.

Fra 01.01.2017 har det vært en flat, årlig avgift på boliger og fritidsboliger som heter feie/tilsynsavgift. Fakturasummen vedtas årlig i kommunens gebyrregulativ og er fordelt på fire terminer.

Selve utføring av feiing og tilsyn vil skje ut fra det behovet vi avdekket forrige besøk. Ikke alle får besøk hvert år, dersom alt er i orden og det er lite sot i skorsteinen.

Feiervesenet skal drives etter selvkostprinsippet. Dette er altså en tjeneste som kommunen hverken skal tjene eller tape på, men som finansieres av feieravgiften.

Klagemulighet

Spørsmål om feiing - tlf. 940 17 072

Spørsmål om fritak eller annet - e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no eller ring Servicekontoret, tlf. 62 97 81 00

Kurs

KursPrisKommentarer
Varme arbeider2 640,-

Inkludert lærebok, sertifikat, lunsj og slokkeøvelse

For større grupper kan det avtales egen pris

Kurs for brannansvarlige i virksomheter1 550,-Heldagskurs
Dokumentert slokkeøvelse (VA)350,-Etter nettbaserte kurs for varme arbeider
BrannvernopplæringPris avtales etter omfang og selvkostSettes opp etter ønske