Vårt moderne samfunn er dynamisk og i stor grad basert på elektronisk kommunikasjon – informasjon endres og oppdateres hele tiden, lover og forskrifter endres eller utgår, nye tiltak gjennomføres.

Eiendom og samfunnsetaten legger derfor vekt på å gi innbyggerne lenker til de nettstedene hvor informasjonen kommer fra, slik at våre innbyggere kan gå direkte til kilden og til enhver tid finne oppdatert informasjon.