Sand sentrum #1Eiendom og samfunn skal bidra til bolyst gjennom god areal og ressursforvaltning. Vi skal legge til rette for at folk får realisert sine planer og tiltak, samtidig som sentrale og lokale politiske mål ivaretas.

Vi er lokalisert i administrasjonshuset og på Granerud industriområdet. Oppgavene våre er både rettet mot interne forhold i kommunen og ut mot deg som kunde og bruker av kommunale tjenester.

Eiendom og samfunn har bl.a. følgende oppgaver:
Saksbehandling og planansvar innenfor plan- og bygningslov, jord- og konsesjonslov, skoglov, matrikkellov, forurensningslov, brannlovgivning, kart- og eiendomsforvaltning, ajourhold av matrikkel, nye kartleggingsprosjekter, oppdatering av digitalt eiendomskartverk, jord- og skogforvaltning, friluftsliv-, vilt-, fiskeforvaltning, vassdragsforvaltning, motorferdsel i utmark, veispørsmål, tomtesalg, kommunal slamtømming, kommunale gebyrer og trafikksikkerhetsarbeid.

I tillegg har etaten ansvar for brannvern, forebyggende arbeid og beredskap, samt drift, energiøkonomisering, vedlikehold og renhold av kommunale eiendommer, kommunale veier, plasser og grøntanlegg.

Eiendom og samfunn har fire enheter:  landbruk og teknikk, driftsavdeling, renholdsavdeling og brann- og redningsavdeling.