Satsningsområde sosial kompetanse:

Det er stort fokus i samfunnet knyttet til  viktigheten av å lære seg å omgås andre på en så god måte som mulig. God sosial kompetanse er med på å ruste deg som menneske for livet som kommer. Man blir ikke ferdig med å jobbe med sosial kompetanse i barnehagen, men lærer noen grunnleggende ferdigheter som barna videreutvikler når de begynner på skolen.

Barnehagen har utarbeidet egen framdriftsplan på hvordan den jobber med temaet i hverdagen.

 

Satsningsområde sansemotorikk

Barnehagen satser på sansemotorikk, og er inspirert av tenkningen til Gausdal kommune på dette området. Vi har lagt vekt på å jobbe med sansemotorikk systematisk i hverdagen, siden forskning viser at det er en sammenheng mellom sansemotoriske egenskaper og barnets evne til å tilegne seg språk, både muntlig og skriftlig.Det er lagt til rette for sansemotoriske aktiviteter 3 dager i uka.

 

Satsningsområde språk:

Barnehagene i Nord-Odal deltok i 2014 i et prosjekt sammen med Sør-Odal kommune, der fokusområdet var å øke personalets kunnskaper og ferdigheter knyttet til barns språkutvikling.

Dette fokuset har vi valgt å ta videre med oss også inn i dette barnehageåret. Språklig bevissthet jobbes det med i både tilrettelagte aktiviteter og i alle hverdagssituasjoner. 

 

Satsningsområde lek:

Leken har en stor og viktig plass i barnas liv, og det er viktig for vår barnehage å gi god plass til leken.

Vi har mange mål som skal nås i løpet av et barnehageår. Personalets oppgave er å bidra til at målene nås på en lekpreget måte. Personalet må også sørge for at det er god balanse mellom når leken brukes for sin egenverdi og når man leker for å lære seg noe nytt. Ny kunnskap og læring gir næring til barnas frie lek og gjør at de utvikler seg videre.

Satsningsområde matematikk:

Matematikk i barnehagen handler om at barna skal få  leke med, erfare og utforske matematikk. Gjennom erfaringer, samt at de blir stimulert til å tenke og ressonere lærer de matematiske begreper og ser sammenehenger. Vi har valgt oss noen emner som fungerer som en rettesnor for hvordan vi legger til rette for matematikk i hverdagen. Disse emnene er; rom og posisjon, former, antall og telling, mønster og likheter, målinger og problemløsning.