Rammeplan for barnehagen sier at samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Barnehagene i Nord-Odal er opptatt av å legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skjer både på individnivået, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet/foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Blant disse velges det et arbeidsutvalg, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Samarbeidsutvalget består av to foreldre-, to ansatt- og to eierrepresentanter.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. FAU skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Alle foreldrene kan melde inn saker som de ønsker at FAU skal drøfte

FAU arrangerer sammenkomster som bidrar til sosial trivsel mellom foreldre og barn. Aktuelle arrangementer er:

  • sommerfest (i samarbeid med barnehagen)
  • dugnader
  • barn hjelper barn (i samarbeid med barnehagen)
  • fredsfester (i samarbeid med barnehagen)
  • andre sammenkomster

FAU Mo
FAU Møllerbakken
FAU Sand

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Utvalget skal også fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer.

  • Styrer skal gjennom dette fora holde foreldrene orientert om aktuelle saker fra barnehagen
  • Foreldrerepresentantene kan komme med innspill til saker til foreldremøter

SU Mo
SU Møllerbakken
SU Sand