Inkluderende barnehage miljø

 • Barnehagen skal utvikle og opprettholde gode og trygge barnehagemiljø hvor alle barn trives og opplever tilhørighet.
 • Barnehagen skal ha høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring.
 • Barnet skal oppleve seg som en del av felleskapet.
 • Barnet skal være en aktiv deltaker i felleskapet.

Fysisk aktivitet og bevegelsesgelde

 • Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon.
 • Fyskisk aktivitet skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
 • Gode motoriske ferdigheter gir et godt grunnlag got læring og sosiale ferdigheter.
 • Minst tre dager i uka har brnehagen tilrettelagte fyskiske aktiviteter, ute eller inne.
 • Aktivitetene skal være lystbetonte og gi barna mestringsfølelse.

Pedagogiske verktøy og arbeidsmåter

 • Ansatte skal ha kunnskap om og bruke Pedagogisk Analyse.
 • Vuderingene og den pedagogiske analysen skal basere seg på observasjoner og innsamlet data.
 • Ansatte skal ha forståelse av  og være en del av et proffesjonelt læringsfelleskap.