Skatteliste 2023 - Skatteetatens formuesgrunnlag

Skatteliste 2023 - Øvrige - Kommunal takst

Informasjon om Eiendomsskatt

Nord-Odal kommunestyre har vedtatt fortsatt eiendomsskatt for alle eiendommer i hele kommunen, og at det for 2023 skal benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boliger.

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går direkte til kommunen og er en viktig inntektskilde for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester, vedlikehold av veier og andre tilbud som kino og bibliotek.

Skatteetatens formuesgrunnlag
Det er formuesgrunnlaget fra 2021 som blir brukt ved fastsettelse av eiendomsskatt for 2023.
Skatteetatens grunnlag justeres hvert år i samsvar med prisutviklingen for øvrig. Grunnlag og årlig beregnet skatt vil dermed kunne være ulikt fra tidligere år.

Der kommunen av ulike grunner ikke mottar grunnlag fra Skatteetaten vil det fortsatt være kommunens egne takster vedtatt av sakkyndig nemnd som er grunnlag for eiendomsskatt. Dette gjelder hovedsakelig nye boliger uten formuesgrunnlag, våningshus på gårdsbruk, fritidsboliger og næringsbygg.

Opplysninger om beregnet skattegrunnlag og promille fremkommer på tilsendt skatteseddel, og på varelinje for eiendomsskatt på tilsendt faktura. Eiendomsskatten faktureres med fire eller tolv like terminer etter avtale med kommunen.

Utregning av årlig eiendomsskatt
Du kan som boligeier beregne formuesgrunnlaget ved å ta utgangspunkt i boligens formuesverdi som framgår av selvangivelsen. Grunnlag for eiendomsskatt framkommer på følgende måte:

Under «Formue» finner du «Formuesverdi» på den eller de boligene du eier. Formuesverdien som er oppgitt gjelder din eierandel av boligen, slik at hvis du eier 50 prosent må du gange formuesverdien som står der med 2 for å finne den totale formuesverdien.
Formuesverdien er 25 prosent av formuesgrunnlaget for primærboliger, og 90 prosent av formuesgrunnlaget for sekundærboliger. Primærbolig er den bolig du selv bor i og har adresse til. Dersom du ikke bor i boligen, blir den av Skatteetaten betegnet som en sekundærbolig.

Formuesgrunnlaget for primærboliger finner du da ved å dele formuesverdien for eiendommen med 0,25 og 0,9 for sekundærboliger.

Når du har funnet formuesgrunnlaget, finner du skattegrunnlaget for eiendomsskatt ved å gange formuesgrunnlaget med den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 0,7 (gir 30 % reduksjon i grunnlaget som er lovpålagt). Skattegrunnlaget for eiendomsskatt ganges deretter med skattesatsen i promille. Skattesatsen er 4 promille i 2023.

Under er et regneeksempel på utregning av primærbolig (beløpet som fremgår under gjelder ikke din bolig). I eksempelet er formuesverdien på boligen kr. 500.000. Dette beløpet skal deles med 0,25 for å få formuesgrunnlaget. I eksemplet blir dermed formuesgrunnlaget kr. 2.000.000 (500.000/0,25).

Formuesverdi                                                                        kr.              500.000
Formuesgrunnlag (Formuesverdi / 0,25)                               kr.           2.000.000
Minus reduksjon 30 %                                                           kr.           - 600 000
Skattegrunnlag                                                                      kr.           1.400.000

 

Skattesats: 4 promille (faktor 0,004)

= Utregnet eiendomsskatt (Skattegrunnlag x 0.004)              kr.                  5.600

Min side og eiendomsskatteliste
På Nord-Odal kommunes nettside, kan du logge inn på Min Side. Her kan du blant annet se informasjon knyttet til din eiendom og dine fakturaer fra kommunen (fakturaen er tilgjengelig for den som mottar denne - vanligvis en i hver husstand).

Skattelistene som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i Nord-Odal, vil bli lagt ut digitalt på kommunens nettsider og finnes i papirformat i på Servicekontoret i kommunehuset innen 1. mars og skal ligge ute i 4 uker. 

Klage på grunnlaget for eiendomsskatt
Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må klagen om dette rettes til Skatteetaten. Se forøvrig informasjon på www.skatteetaten.no/bolig. Du kan også ringe Skatteetaten på telefon 800 80 000 for å få nærmere informasjon.

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på kommunens takster, sender du klagen skriftlig innen 12. april 2023 til postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Betaling

Selv om du klager på Skattetatens formuesverdi eller de kommunale takstene, må du betale fakturaen for kommunale gebyrer, såfremt det ikke er inngått annen avtale med Nord-Odal kommune jf. eiendomsskattelovens § 25.

Hvis klagen tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på neste faktura for kommunale gebyrer.

 

Bildet av inngangen til kommunehuset.
Listene ligger til gjennomsyn i kommunehuset