Planområdet ligger i Damgrenda i Mo. Adkomst til området er Damvegen med avkjøring fra fylkesveg 209. Planforslaget innebærer en regulering av dagens leirduebane og legger til rette for en utvidelse til en dobbel jegertrapp-bane. Planområdet er på ca 113 daa. Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr: 52/25 og 52/25/2.
 

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@nord-odal.kommune.no  eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 23.03.2023